Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo Tài chính Công ty mẹ giữa niên độ

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2017

Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,