Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Tổng kết CTXD Đảng và THĐL Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

10:29' AM - Thứ tư, 10/07/2019

Ngày 09/7/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý II và 6 tháng đầu năm; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; Các đồng chí Uy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác trong trong quý III năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn.

Quý II và 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiẹn Nghị quyết Hội nghị lạn thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XĨI).Tiếp tục tăng cường công tác nẳm bẳt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn; Kiện toàn các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019; Ban hành Nghị quyết về phương án họp nhất các ban tham mưu giúp việc cúa Đảng úy với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn để triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy và các câp uỷ trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW ngày 28 thang 02 năm 2018 của Bộ Chính trị về "Một số vấn dề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (ban hanh kèm theo Quyết định số 3040-QĐ/ĐUK ngày 10/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối), Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư. Ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chi dạo các Chi bộ, Đáng bộ cơ sơ xây dựng Chương trình kiêm tra, giám sát năm 2019, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát dôi với tô chức đảng và đảng viên theo quy định. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện văn bản mới ban hành của Dảng ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên; Chỉ thị số 27-CT/TW ngay 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 1l-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2019. Hoàn thành các báo cáo về công tác kiếm tra, giám sát theo yêu câu của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và câp trên.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triến khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước găn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hô Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII); thực hiện tốt việc tố chức Đại hội đồng cố đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2019.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tô chức Công doàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp trong Tập doàn tô chức triền khai thực hiện tốt chương trình công tác quý II và 6 tháng dầu năm 2019 theo sự chi dạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đẩy mạnh việc học tập và lầm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Bộ Công Thương, duy trì và đây mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm báo việc làm, thu nhập cho người lao động, phần đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoản. Các công ty, đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất, kinh doanh ở mức tốt nhất có thể; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về đây mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/DU ngày 20 tháng 2 năm 2018 của Dáng ủy Tập đoàn về thực hiện Đề án tái cơ cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo đó, Nhiệm kỳ 2015-2020, Đáng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cân thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chú nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối mới, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Giải quyết kịp thời các để xuất, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại viên chức quản lý hàng năm. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thị đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong toàn Tập đoàn.

Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Tập doàn và các cập ủy trực thuộc đã từng bước nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập doàn thành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tập đoàn và các doanh nghiệp, đơn vị thành viên như: Ban hành các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm, nghị quyết về thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, nghị quyết về thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn; chỉ thị về công tác tư tưởng; quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn; quy chế mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đông thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn; kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy cấp trên... Tổ chức thực hiện kịp thời chú trương, đường lối, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nghị quyết đại hội các Đảng bộ cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nâng caø nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là yếu tố quyết định cho việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; kịp thời phổ biến, tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, kết luận, chí thị, quy định... của Trung ương và Đảng ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên, người lao động để thực hiện có hiệu quả.

Căn cứ các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về công tác xây dựng Đáng vả thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc kịp thời để xuất, tham mưu ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng úy bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phù hợp với đặc điểm của Tập đoàn và các đơn vị, góp phần làm cho việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ được chính xác, thống nhất.

Nhìn chung, trong 5 năm qua Đảng ủy Tập đoàn đã có những kết quả nổi bật như: Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời ban hành các quy chế, quy định và các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Quy chế mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng thành viên và Tông giám đốc Tập đoàn; Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với các cấp ủy địa phương đang trực tiếp quản lý tổ chức đảng tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn... Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đáng viên trong Đảng bộ chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chú trương, chính sách của I2ảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của các đại biểu, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào việc hoàn thiện các bản báo cáo.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,