Đại hội Chi bộ Ban Kiểm tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022

03:41' PM - Thứ hai, 22/06/2020

Sáng 22 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Ban Kiểm tra - Pháp chế đã tổ chức Đại Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn (là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ) cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Ban Kiểm tra - Pháp chế.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm chi bộ; Quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện các nghị quyết và văn bản của cấp trên; Làm tốt việc chủ trì hoặc phối hợp với các ban tham mưu, bộ phận liên quan của Tập đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Tập đoàn cho người lao động; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong Tập đoàn; Cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp và các công ty con của Tập đoàn. Kiến nghị tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định của doanh nghiệp trái pháp luật hoặc không còn phù hợp liên quan đến lĩnh vực được phân công; Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện các quy định nội bộ của Tập đoàn, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Tập đoàn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra; theo dõi, chỉ đạo tổng hợp báo cáo về hoạt động thanh tra. Phối hợp với Ban Tổ chức Nhân sự trong việc giúp Lãnh đạo Tập đoàn xử lý kỷ luật người lao động của Tập đoàn theo quy định pháp luật. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Tập đoàn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và cấp trên; Chủ trì hoặc đầu mối tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý dự thảo hợp đồng do các ban tham mưu, bộ phận khác của Tập đoàn soạn thảo trước khi trình Tổng giám đốc Tập đoàn khi được yêu cầu; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng khi được yêu cầu. Phối hợp với các ban tham mưu, bộ phận liên quan của Tập đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Tập đoàn cho người lao động; Đầu mối tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của Tập đoàn khi được yêu cầu; Tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Tập đoàn tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Chi bộ luôn giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn bám sát các nhiệm vụ, đề ra mục tiêu phấn đấu và các giải pháp tổ chức thực hiện; Làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, luôn cảnh giác với mọi âm mưu thù địch, chống chủ nghĩa cơ hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh bài trừ những hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội; Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ trong mọi mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn; Chỉ đạo toàn thể đảng viên trong chi bộ tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động chung của Đảng ủy Tập đoàn, tích cực tham gia vào các buổi học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn trong nhiệm kỳ và hàng năm; Xây dựng dự thảo các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn ; Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn thành lập đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; Xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về lĩnh vực kiểm tra, giám sát; Giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp dưới; Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng; quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn giao; Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của cấp trên theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo đúng quy định. Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các quần chúng trong đoàn thể, đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú. Giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng; Các đảng viên trong chi bộ luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, từng đảng viên đều chủ động, thẳng thắn giúp đỡ nhau, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ đảng viên. Chi bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Năm 2019, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm Chi bộ. Đại hội cũng được nghe tổng hợp các ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn

chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Phó trưởng Ban Kiểm tra - Pháp chế giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chi bộ có 03 đảng viên là đại biểu đương nhiên).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với một số mục tiêu cụ thể: Chi bộ hàng năm xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 01 đảng viên mới; Xây dựng và phát triển Chi bộ trở thành đơn vị có vị trí và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty mẹ - Tập đoàn và Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả; thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban có liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng công tác về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác pháp chế; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế. Đặc biệt thực hiện chức năng nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Tập đoàn phân công.

Chi bộ Ban Kiểm tra - Pháp chế

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,