Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2020

10:09' AM - Thứ hai, 28/08/2017

Ngày 25/7//2017, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn, chi bộ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, lãnh đạo chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; Cán bộ, đảng viên trong chi bộ là những đồng chí có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; luôn đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó giữa các đơn vị trong chi bộ; xác định trách nhiệm và coi trọng việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Trong năm 2015 - 2016, 100% Đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đồng chí "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh".

Phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phong cách, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên, luôn cảnh giác với mọi âm mưu thù địch, chống chủ nghĩa cơ hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh bài trừ những hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội; Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của đơn vị và Tập đoàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo; Chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động chung của Đảng ủy Tập đoàn, tích cực tham gia các buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; Cấp ủy chi bộ thường xuyên quan tâm và đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn chăm lo đến đời sống tinh thần, công ăn việc làm và thu nhập của cán bộ, nhân viên trong phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Tạo điều kiện cho đảng viên trong Chi bộ có điều kiện học tập nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Chi bộ và Tập đoàn; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động tốt, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của chi bộ và Tập đoàn. Hàng năm chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm.

Tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quý tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Tùng Quân Phó Bí thư Chi bộ. 100% Đảng viên biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,