Đại hội Chi bộ Văn phòng Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

04:50' PM - Thứ năm, 18/06/2020

Ngày 18 tháng 6 năm 2020. Chi bộ Văn phòng Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Quốc Đại, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phạm Quốc Đại nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các công việc của Đảng ủy; Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, sơ kết, tổng kết; tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam... Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị đề án, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy; Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Tập đoàn; kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn năm 2019. Chi bộ cũng phối hợp với Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và cuộc làm việc của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn ; Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, chế độ bảo mật theo quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, các Ban của Tập đoàn, các tổ chức Đoàn thể của Tập đoàn thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp báo cáo thu, nộp tài chính đảng và sử dụng đảng phí hàng quý theo quy định.

Trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ đã tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng và truyền thống cách mạng nhân dịp các ngày lễ lớn; làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, học tập nâng cao trình độ về chuyên môn và chính trị đối với các đảng viên; Đảm bảo sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo đúng quy định. Triển khai quán triệt và chỉ đạo các đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm điểm và đánh giá chất lượng đảng viên, khen thưởng đảng viên vào cuối năm. Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn về quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác cán bộ. Các đảng viên trong chi bộ luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, từng đảng viên đều chủ động, thẳng thắn góp ý và giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.

Chi bộ Văn phòng Tập đoàn đã tham mưu Lãnh đạo Tập đoàn về: theo dõi, tổng hợp các báo cáo về mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, thực hiện các qui định về pháp luật trong việc ban hành các văn bản của Tập đoàn, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan Tập đoàn, lập chương trình công tác, lịch công tác hàng tuần, hàng Quý, công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và toàn Tập đoàn; Công tác tuyên truyền quản bá thương hiệu hình ảnh của Tập đoàn qua các phương tiện truyền thông; Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn đưa ra các giải pháp tiết giảm chi phí hành chính quản trị Công ty mẹ Tập đoàn, luôn đảm bảo đầy đủ các khoản chi tiêu, mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan với phương châm tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ, đúng nguyên tắc, không để thất thoát tiền và hư hỏng tài sản của Nhà nước. Đã chủ trì tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo, tổng kết của cơ quan Tập đoàn trong những năm qua, đóng góp không nhỏ vào kế hoạch SXKD và làm tăng lợi ích kinh tế của Tập đoàn. Ngoài ra, phối hợp với các Ban của Tập đoàn tổ chức thành công nhiều Hội nghị chuyên đề của Tập đoàn. Trong công tác lưu trữ, ngoài các hồ sơ, tài liệu (bản giấy) được lưu trữ theo quy định thì toàn bộ các văn bản gồm: văn bản đến, văn bản đi, Quyết định, được số hóa và cập nhật hàng ngày trên file lưu trữ của Văn phòng. Vì vậy, Lãnh đạo Tập đoàn có thể dễ dàng tra cứu khi cần; Tham mưu, đề xuất và được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt triển khai phần mềm xử lý văn bản điện tử E-Office tại Công ty mẹ Tập đoàn, giảm chi phí và thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ và lập báo cáo công việc.

Tham mưu cho Tổng Giám đốc và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng hàng năm, đột xuất, chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn; Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo với nhiều sáng kiến, cách làm hay có sức lan tỏa rộng, được biểu dương, tôn vinh đã thực sự khích lệ người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Văn phòng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến từng đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ Văn phòng phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm và cả nhiệm kỳ; Phấn đấu 100% các đảng viên trong Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 01 đảng viên mới và bồi dưỡng, giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc; Phối hợp cùng các Ban liên quan xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, góp phần nâng cao thương hiệu và uy tín của Tập đoàn. Chi bộ Văn phòng Tập đoàn lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển Chi bộ trở thành đơn vị có vị trí và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn. Làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn trên các lĩnh vực hành chính, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý công việc, công tác văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, sau khi hợp nhất với Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, dù khối lượng công việc lớn, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của Tập đoàn, đặc biệt trong công tác tham mưu, xây dựng kịp thời hệ thống các văn bản, báo cáo, đề án cho Lãnh đạo Tập đoàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, khối lượng công việc của Văn phòng Tập đoàn sẽ ngày càng nhiều, đề nghị cấp ủy và toàn thể Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; Duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí nhưng phải có hiệu quả; Có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Tập đoàn giao cho. Đồng chí yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy cũng cần quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn, trình độ chính trị và công tác phát triển đảng viên mới.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã thống nhất cao với các Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, đồng thời bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng được nghe tổng hợp các ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chúc mừng Chi ủy mới

Với tinh thần tích cực, dân chủ, đoàn kết và ý thức, trách nhiệm cao. Đại hội Chi bộ Văn phòng Tập đoàn đã tiến hành bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Tập đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi Bộ; Đồng chí Phạm Quốc Đại, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Phương hướng, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với một số mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm và cả nhiệm kỳ; 100% các đảng viên trong Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 01 đảng viên mới và bồi dưỡng, giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; Cải tạo trụ sở làm việc của Tập đoàn khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới; Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc; Phối hợp cùng các Ban liên quan xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, góp phần nâng cao thương hiệu và uy tín của Tập đoàn; Chi bộ Văn phòng lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển Chi bộ trở thành đơn vị có vị trí và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn. Làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn trên các lĩnh vực hành chính, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý công việc, công tác văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiệp vụ công tác đảng.

Chi bộ Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,