Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018

04:56' PM - Thứ tư, 04/04/2018

Ngày 04/4/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Bí thư tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và nhiệm vụ công tác quý II/2018 của Đảng ủy Tập đoàn.

Quý I năm 2018, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 885-CT/ĐU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để vui xuân, đón tết năm 2018 lành mạnh, đầm ấm, an toàn. Ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (Kế hoạch số 1012-KH/ĐU ngày 11/01/2018), chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác nhân sự: Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Kế hoạch đào tạo năm 2018 (Kế hoạch số 1066-KH/ĐU ngày 09/3/2018). Tham gia góp kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định, quy chế của Ban Bí thư; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Triển khai thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thường xuyên quan tâm quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 3040-QĐ/ĐUK ngày 10/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối), Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (Chương trình số 1028-CTr/ĐU, số 1029-CTr/KTĐU ngày 30/01/2018), triển khai tới các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên và Đảng ủy Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổ chức hội nghị người lao động năm 2018; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đơn vị triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong quý I, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, trước tình hình đó Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 53-NQ/ĐU ngày 19/01/2018 về nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn để thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn. Các đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện cho sản xuất, thị trường ở mức tốt nhất có thể. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 10.462 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu ước đạt 11.026 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước đạt 54 tỷ đồng bằng 53% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp NSNN ước đạt 355 tỷ đồng. Tạo đủ việc làm cho 23.750 lao động với tiền lương bình quân người lao động là 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan về đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Ban hành Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ý kiến thảo luận của một số đơn vị, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới và Đảng ủy Tập đoàn phổ biến, quán triệt nội dung một số văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng ủy Tập đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để kiện toàn bộ máy tổ chức, hệ thống văn bản phù hợp với điều lệ mới của Tập đoàn, thống nhất từ các đơn vị thành viên đến Tập đoàn cũng như công tác quy hoạch cán bộ. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với nhau trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích các bên vì sự phat triển ổn định của đơn vị và toàn Tập đoàn. Đảng ủy tiếp tục phối hợp với Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho người lao động.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,