Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW

08:34' AM - Thứ tư, 16/10/2019

Ngày 15/10/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2019; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. các đồng chí Bí thư tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn và Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Theo đó, trong quý III và 9 tháng đầu năm, Đáng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019; Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị thành viên để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII; Kiện toàn các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020; Xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025;

Chỉ đạo các Ban tham mưu, giúp việc và các cấp uỷ trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Ban hành chương trình công tác kiếm tra, giám sát năm 2019, triển khai tới các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị); Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI; Nghị quyết số 05- NQ/ĐUK ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp trong Tập đoàn tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác quý II và 9 tháng đầu năm 2019 theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đáng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Bộ Công Thương, duy trì và đây mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phần đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn.

Đảng ủy và ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoản Hóa chất Việt Nam, các ban chuyên môn của Tập đoản và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bán chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đáng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về đẩy mạnh công tác tái cơ cầu doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ÐU ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Đề án tái cơ cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/8/2014, theo đó, trong 5 năm qua Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW trong các hội nghị tập huấn công tác đảng, nội dung quán triệt gồm: Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2014; Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 tháng 05 năm 2014; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 và Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 15/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ngay sau hội nghị quán triệt của Đảng ủy Tập đoàn, các Chỉ, Đảng bộ trực thuộc đã triển khai và quán triệt trong đảng bộ, chỉ bộ trước khi tiến hành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước và sau khi Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW; xây dựng kế hoạch thực hiện và tiễn hành kiểm tra, giám sát, rà soát về công tác nhân sự, tình hình chuẩn bị tất cả các nội dung, điều kiện cho công tác đại hội đảng cấp cơ sở; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ Tập đoàn, báo cáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho ý kiến trước khi tổ chức đại hội.

Qua triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 39-CT/TW tình hình chính trị nội bộ ôn định, cán bộ, đáng viên chấp hành nghiêm quy định của Đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất, không có biểu hiện diễn biến về tư tưởng, hành động sai trái; không có trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm hoặc vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hay bị tác động vào sự chồng phá của các thế lực thủ địch.

Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy cơ sở đã quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI và khóa XII) cho cấp mình; tiến hành kiêm điểm theo quy trình hướng dẫn của đảng cấp trên; hàng năm đều có xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy đảng trực thuộc.

Tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bệ Tập đoàn có vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cơ bản hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tô chức đảng, của tập thể cấp ủy và nhiệm vụ của người đảng viên; không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua kiểm điểm, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hàng năm, chưa phát hiện trường hợp tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm và xử lý vi phạm.

Ban hành quy chế, quy định của cấp Ủy, tổ chức đảng về quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên ra nước ngoài của cấp ủy: Đảng ủy Tập đoàn thực hiện theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị, Quy định 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài; Quyết định số 251/QĐ-HCVN ngày 17/08/2018 về ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ và giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với các cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và quyết định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định nội bộ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, xây dựng danh mục bí mật nhà nước, danh mục các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, số liệu các vụ việc, trường hợp vi phạm, kể cả những trường hợp chưa có hình thức xử lý kỷ luật, pháp luật được thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ, đúng quy định và công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Chưa phát hiện trường hợp tố chức hoặc cả nhân vị phạm phải xử lý theo quy định pháp luật.

Đảng ủy Tập đoàn đã ký quy chế phối hợp công tác với 03 cấp ủy địa phương nơi các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ có trụ sở đóng trên địa bản theo Quy định 197-QĐ/TW cúa Ban bí thư. Hiệu quả phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng chức trách theo phân cấp, đúng quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức đã làm tốt công tác tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, xem xét kỹ, báo cáo cấp trên và có kết luận tiêu chuẩn chính trị, đồng thời bố trí sử dụng cán bộ đúng quy định, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch.

Ban Tổ chức nhân sự đã thực hiện đúng chức năng, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét quyết định chính xác, đúng quy định, đảm bảo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Tập đoàn. Không có trường hợp nào khiếu nại, tổ cáo qua kết luận về tiêu chuẩn chính trị và bố trí sử dụng cán bộ.

Phương hướng trọng tâm trong thời gian tới: Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và công tác vệ chính trị nội bộ: xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng nội bộ đoàn kết. thông nhất và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng kế hoạch, triển khai và lãnh đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác đại hội Đảng bộ cấp cơ sớ, Đại hội Đại biếu đáng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III nhiệm kỷ 2020-2025; trong đó chú trọng về công tác nhân sự và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của các đại biểu, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào việc hoàn thiện cho các bản báo cáo.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,