Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

02:28' PM - Thứ tư, 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III; Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối DNTW; Các đồng chí Uy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác trong trong quý III năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 885-CT/ĐU; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lai động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn. Ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để chuẩn bị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, công đoàn, đoàn thanh niên Tập đoàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Thời gian qua không có đơn vị ào và cá nhân nào trong Tập đoàn tham gia tụ tập đông người, tuần hành, biểu tinh gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018, chỉ đạo Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tập đoàn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiện quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn. Kết quả trong quý II và 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất tăng 10%, doanh thu tăng 9,5%, lợi nhuận cộng hợp tăng 3,4 lần so với cùng kỳ, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết tăng so với cùng kỳ năm 2017, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Tập đoàn xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quản triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.Nghiêm túc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khẩn trương tập trung xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, phân công nhiệm vụ với các đồng chí Ủy viên BCH để phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động. Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đảng ủy đã ban hành 12 Nghị quyết và 01 Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Tập đoàn. Công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết luôn được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm coi trọng, đưa vào nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn để tố chức triển khai thực hiện.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, ngoại trừ 04 đơn vị sản xuất phân bón đặc biệt khó khăn, các đơn vị trong Tập đoàn vẫn duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động (đến nay 01 đơn vị là Công ty CP DAP – VINACHEM đã có lãi). Công tác quản lý, quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt và thực tế hơn; các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã từng bước có sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nhau, công tác tổ chức cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm chú trọng, công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, công tác an sinh xã hội tiếp tục được uan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả và các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn theo đũng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối. Tuy nhiên, trong nửa đầu nhiệm kỳ một số chỉ tiêu kinh tế và công tác xây dựng Đảng vẫn chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số công ty, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào việc hoàn thiện các bản báo cáo và những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,