Đảng ủy Vinachem triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

10:48' AM - Thứ tư, 15/02/2017

Thực hiện kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 13/02/2017, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành văn bản số 623 - KH/ĐU về việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020.

I. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề sau:

1.Tuyên truyền những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 488-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2.Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn.

3.Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

4. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

II. Hình thức tuyên truyền:

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tuyên truyền, cổ động trực quan.

6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

III. Khẩu hiệu tuyên truyền:

1.Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

2.Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

3.Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

4.Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

8. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!

11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!

12. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!

13. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!

14. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

Bên cạnh việc đưa ra các nội dung, hình thức tuyên truyền, khẩu hiệu tuyên truyền, Đảng ủy Vinachem cũng đã xây dựng đối tượng, thời gian thực hiện cụ thể.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,