Khai giảng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

08:45' AM - Thứ ba, 03/07/2018

Ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 26 quần chúng ưu tú và Bồi dưỡng Đảng viên mới cho 27 đồng chí tại các Đảng ủy trực thuộc.

Đến dự có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Quý- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Sơn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Cao Quốc Duy - Cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất và cùng đại diện cán bộ giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Quý- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên ở Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhằm phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian 2 ngày, từ 28/6 - 29/6/2018, các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Phát triển GDĐT, KHCN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Từ ngày 30/6 – 01/7/2018 các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng sẽ được học tập, tìm hiểu 5 chuyên đề do các báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học các học viên phải viết bài thu hoạch cể cấp giấy chứng nhận.

Quang cảnh lớp học
Thông qua các lớp bồi dưỡng chính trị góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên có nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Qua đó, mỗi học viên xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; trang bị kiến thức cơ bản cho các đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo mục tiêu, lý tưởng để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,