Khẳng định ví trí quan trọng trong ngành công nghiệp Việt Nam

Báo Nhân Dân
11:13' AM - Thứ hai, 07/06/2010
ND - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015 với tinh thần "Đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời", theo phương châm "Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển", thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.


Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trước những yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã xác định mục tiêu: Phát huy mọi tiềm năng nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công thương và các bộ, ngành hữu quan để nhanh chóng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh đa ngành, trong đó phân bón là trọng tâm, củng cố thương hiệu, tăng sức cạnh tranh và tranh thủ thời cơ chiếm lĩnh, mở rộng thị trường.

Giá trị sản xuất công nghiệp hằng năm tăng trưởng bình quân 8,3%; doanh thu hằng năm tăng trưởng bình quân 19,5%; lợi nhuận hằng năm bình quân tăng 53,1%; Nộp ngân sách hằng năm bình quân tăng 31,6%; thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, năm 2009 thu nhập bình quân 5,1 triệu đồng/người/tháng. Đầu tư phát triển: từ năm 2006 đến 2010 đầu tư xây dựng cơ bản gần 200 công trình, dự án với tổng giá trị gần 18.500 tỷ đồng, phát huy hiệu quả, góp phần cải tiến công nghệ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn quản lý theo đúng quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa IX) và sự chỉ đạo của Chính phủ. Doanh nghiệp nhà nước (gồm doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn và doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối) là những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, khai thác khoáng sản, sản xuất sản phẩm công nghiệp cao-su (như: săm lốp ô-tô, săm lốp xe máy, săm lốp xe đạp...), pin ắc-quy. Những doanh nghiệp này giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước có thể điều tiết khi cần thiết, đồng thời góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện phương án tổng thể đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt, đến nay cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bao gồm: Công ty Phân bón miền Nam, Công ty Phân bón Bình Điền. Hai Công ty này đang thực hiện chuyển đổi cổ phần hóa và sẽ thực hiện trước tháng 7-2010. Cũng trong năm nay, Tập đoàn sẽ tổ chức lại Trường trung học Công nghiệp Hóa chất thành Trường cao đẳng Công nghiệp Hóa chất. Chuyển đổi Viện Hóa học công nghiệp thành Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5-9-2005 của Chính phủ. Chuyển đổi bốn công ty sang công ty TNHH một thành viên; 17 công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 13 công ty chuyển đổi sang công ty liên kết, liên doanh do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều tập trung đổi mới toàn diện từ công nghệ sản xuất đến phương thức quản trị doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa tăng lên rõ rệt, doanh thu lợi nhuận đều tăng, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân viên và người lao động được cải thiện đáng kể.

Về vấn đề tránh thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước: Tập đoàn đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý tài chính, đồng thời giám sát việc bán cổ phần, do đó không có đơn vị nào bị sai phạm, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Thực hiện chính sách đối với người lao động (bán cổ phần ưu đãi), Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định của Nhà nước, trong quá trình thực hiện có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ về các mặt như bán cổ phần ưu đãi. Việc thực hiện bán cổ phần ưu đãi được các đơn vị thực hiện kịp thời thỏa đáng và nghiêm túc đúng theo quy định của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng phương án cổ phần hóa và trong việc bán cổ phần ưu đãi, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện nào tại các đơn vị và Tập đoàn.

Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành đơn vị hàng đầu của ngành hóa chất Việt Nam. Giai đoạn 2006-2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án trọng điểm sản xuất sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp trong nước và một số công trình sản xuất sản phẩm cao-su phục vụ cho đời sống dân sinh.

Công tác xây dựng Đảng

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chính trị- tư tưởng, Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên quán triệt, tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước để hội nhập kinh tế trong khu vực và quốc tế.

Việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả tốt. Đảng bộ Tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện, có chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể, làm cơ sở cho việc thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi đảng viên; giáo dục cho đảng viên nâng cao nhận thức về đường lối cách mạng Việt Nam và đạo đức, lối sống của người cán bộ cách mạng. Kết quả, phần lớn cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động. Lãnh đạo công tác giáo dục phát huy truyền thống của ngành hóa chất Việt Nam, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, xây dựng quyết tâm vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại các công ty, đơn vị trong Tập đoàn, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Do thường xuyên quan tâm chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng nên đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí, sự năng động trong tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên, tạo ra sức mạnh và động lực bảo đảm cho Tập đoàn đạt được những thành tích trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, xây dựng Tập đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Công tác quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Kết quả đánh giá phân loại ba năm 2007-2009, Đảng bộ Tập đoàn liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh là 95%, không có chi bộ, đảng bộ yếu kém; số đảng viên đạt đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 88%; số cấp ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 100%, không có cấp ủy viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đánh giá: "Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội X của Đảng, tuy còn một số hạn chế, nhưng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất kể từ khi thành lập đến nay, thương hiệu và hình ảnh của Vinachem được khẳng định và nâng lên tầm cao mới, cả trong nước và quốc tế; khẳng định rõ nét vai trò vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam".

Cũng trong 5 năm qua, Tập đoàn đã duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh tăng trưởng liên tục, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, quy mô sở hữu vốn của Tập đoàn tăng vượt trội, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu quan trọng của nền kinh tế về các hóa chất phục vụ phát triển các ngành công nghiệp khác cũng như các hóa chất tiêu dùng phục vụ xã hội; sản phẩm phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật của Tập đoàn là một trong những yếu tố quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển bền vững nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước.

Tự tin trên chặng đường tới

Năm năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2015, có xét tới năm 2020 đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng và phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, đi đầu trong sản xuất hóa chất cơ bản, các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, là Tập đoàn kinh tế có vị thế lớn trong hệ thống công nghiệp quốc gia và khu vực; Tăng cường khả năng tích tụ vốn, tiếp cận công nghệ hiện đại, hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển của đất nước; Thực hiện đa dạng hóa hình thức đầu tư, đa sở hữu, nhằm thu hút đầu tư (kể cả đầu tư nước ngoài) nhất là đối với các công trình có nhu cầu vốn lớn, đòi hỏi công nghệ cao; Thực hiện tốt nhiệm vụ Nhà nước giao trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 16-17%/năm vào năm 2015 và cao hơn cho giai đoạn đến năm 2020 góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp hóa chất trong công nghiệp toàn quốc đạt 13-14%.

Về sản xuất phân bón: Đến năm 2015 sản xuất 7,5 triệu tấn phân bón các loại, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng phân bón trong nước và hướng tới xuất khẩu, đến năm 2015 sản xuất đạt 6,5 triệu bộ lốp ô-tô các loại; phát triển các sản phẩm cao-su công nghệ cao, đầu tư công nghệ hiện đại cho một số sản phẩm như lốp ô-tô theo công nghệ radial, săm ô-tô, xe máy từ cao-su tổng hợp và sản phẩm cao-su kỹ thuật để thay thế nhập khẩu, phục vụ các ngành công nghiệp, y tế, chế biến thực phẩm...

Với truyền thống tốt đẹp của đơn vị hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, với tinh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, với kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhất định sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng Đảng bộ Khối thật sự là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xương sống của nền kinh tế đất nước.
Qua những con số:

Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp Lãnh đạo Tập đoàn phát động các phòng trào thi đua yêu nước. Phong trào tập hợp ý tưởng và lao động sáng tạo là phong trào mũi nhọn của Công đoàn Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã có 5.405 sáng kiến được khen thưởng với số tiền làm lợi 207,7 tỷ đồng. Năm 2005 (năm đầu tiên Công đoàn Tập đoàn phát động phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo trong các công đoàn cơ sở), đã có 5.275 ý tưởng sáng tạo được báo cáo, trong đó hơn 2.800 ý tưởng đã trở thành sáng kiến áp dụng trong sản xuất. Số lượt CB, CNLĐ được Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo trong 5 năm là 283 người.
Hằng năm, đoàn viên và công nhân lao động trong Tập đoàn đã đóng góp hai ngày thu nhập thực tế xây dựng quỹ từ thiện của Tập đoàn. Số tiền ủng hộ từ năm 2006 đến nay đạt con số 36,48 tỷ đồng.

Riêng năm 2009, CBCNVC, LĐ và Tập đoàn đã đóng góp, hỗ trợ 22,3 tỷ đồng để xóa 3.006 nhà tranh tre dột nát của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ theo Nghị quyết 30A của Thủ tướng Chính phủ và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt các tỉnh.

Từ năm 2006 đến nay, đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp được 435 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình CNLĐ các đơn vị trong Tập đoàn và ủng hộ các tỉnh khó khăn 256 nhà đoàn kết; ngoài ra còn tặng 280 xe đạp cho học sinh nghèo miền trung, 100 ca mổ mắt, hơn 70 phòng học cho các trường phổ thông. Đã khen thưởng 435 triệu đồng cho hơn 928 lượt con cán bộ, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn danh dự thi đỗ các trường đại học (nguyện vọng 1) và 786 lượt cháu đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, thành phố và vượt khó học giỏi.

Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn dẫn đầu các phong trào trong hệ thống Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Tập đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc phong trào thi đua nhiệm kỳ 2003 - 2008 và các năm 2008, 2009; năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc; Năm 2009 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Tiến Phú
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,