Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Yêu nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

01:00' PM - Thứ sáu, 02/04/2010

Thực hiện chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến;

Thực hiện Kế hoạch số 25/HĐTĐKT, ngày 17/4/2009 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc Tổ chức Đại hội thi yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, và Công văn số 2236/BTĐKT-VI, ngày 8/10/2009 của Ban Thi đua khen Trung ương về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội thu đua và Hội nghị Điển hình tiến tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ VIII.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị; Đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn lần thức III (2006-2010), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thức VIII.

Toàn văn Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước xem tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,