VINACHEM: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

08:50' AM - Thứ tư, 08/02/2017

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Ngày 25 tháng 1 năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-HCVN về việc ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Tập đoàn yêu cầu Văn phòng, các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn; các Công ty TNHH một thành viên; Trường, Viện; Trung tâm; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động và tích cực triển khai nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 của toàn Tập đoàn với mục tiêu tổng quát là: "Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, các dự án phải hoàn thành trong năm 2017; đẩy mạnh triển khai kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa với người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng". Một số chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được là: giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 42.419 tỷ đồng, tăng 8,3%, doanh thu đạt 43.567 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 155 tỷ đồng, nộp ngân sách theo quy định, ổn định việc làm cho người lao động Tập đoàn, tiền lương phấn đấu tăng 5% so với năm 2016, giá trị đầu tư 4.047 tỷ đồng.

Xem toàn văn Chương trình hành động tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,