Đảng bộ Vinachem với các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

11:26' PM - Thứ tư, 18/11/2020

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả, tăng trưởng bền vững; phát triển Tập đoàn có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo, làm nòng cốt cho sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm các loại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng sản phẩm trên thị trường trong nước, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ trên, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Vinachem phấn đấu hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp khoảng 50 - 70 đảng viên/năm, trong đó phấn đấu trên 60% là đoàn viên thanh niên; ban hành 2 - 3 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Vinachem cũng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phấn đấu đạt 268.879 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm; doanh thu đạt 270.112 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,8%/năm; nộp ngân sách theo quy định, phấn đấu đạt 9.123 tỷ đồng; lợi nhuận phấn đấu đạt 9.988 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 4,7%/năm (đối với các đơn vị không thuộc đề án 1468); các đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ phấn đấu giảm lỗ; đồng thời phấn đấu đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Vinachem sẽ triển khai thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào nhiệm vụ then chốt sau:

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đủ sức lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Theo đó, Đảng bộ Vinachem sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức thông qua việc lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp; cũng như thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Vinachem cũng sẽ tích cực đổi mới, kiện toàn các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, từng bước tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trong đó: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo Quy định 69-QĐ/TW; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Đảng ủy Tập đoàn phù hợp với tình hình thực tế và quy định của cấp trên để làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong Đảng bộ Tập đoàn; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm để phát hiện những cán bộ có đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn các bộ cho các năm tiếp theo.

Việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở nhiệm kỳ này, trong đó: Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực hay có vi phạm; kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của chính quyền, thanh tra nhân dân; đồng thời Đảng bộ Vinachem cũng sẽ nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, trước hết là trong cấp ủy đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ Vinachem sẽ đổi mới phương pháp lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả: Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; lãnh đạo đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh theo hướng tinh gọn, đa dạng, thiết thực, gần gũi đoàn viên, hội viên, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội ở trong và ngoài Tập đoàn.

Ngoài ra, Đảng bộ Vinachem cũng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng để phù hợp trong điều kiện mới, trong đó chú trọng tăng cường trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách và lề lối làm việc của tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, có phong cách quần chúng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Vinachem nhận thức được việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là hết sức quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn, do đó Đảng bộ Vinachem sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty trong Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vinachem sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có theo hướng tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả nhất; tuyển dụng mới nhân sự cho Tập đoàn, ưu tiên đội ngũ nhân sự có chất lượng đảm bảo cho sự phát triển của Tập đoàn trong tương lai. Vinachem sẽ thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn đặc biệt là các khóa học về ngoại ngữ và quản trị doanh nghiệp.

Đảng bộ Vinachem sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn theo quyết định của Thủ tưởng chính phủ, tạo cơ cấu vốn hợp lý xử lý tài chính, đồng thời tạo nguồn lực tài chính cho phát triển Tập đoàn; cũng như tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát tài chính theo quy định nhà nước để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và có giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính. Bên cạnh đó, Vinachem tiếp tục xây dựng thương hiệu Tập đoàn; gắn kết thương hiệu Tập đoàn với phát triển các nhãn hiệu, thương hiệu của các công ty con; xây dựng và chuẩn hoá quy tắc, cách thức ghi nhãn hiệu hàng hoá thống nhất trên tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn; đồng thời mở rộng nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có tiềm năng và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Vinachem cũng tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực của doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; phát triển các sản phẩm có lợi thế, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong các dự án đầu tư gian đoạn tới, Vinachem sẽ ưu tiên sử dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại đã được thương mại hóa, đảm bảo các chất thải đáp ứng quy chuẩn quốc gia, thân thiện với môi trường; làm chủ và thuần thục sử dụng các công nghệ và thiết bị nhập khẩu đồng thời từng bước tạo ra công nghệ của mình.

Đi đôi với các nhiệm vụ trên, Vinachem tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cuộc vận động với nội dung phong phú, đổi mới, hình thức hấp dẫn, qua đó nâng cao nhận thức của các công ty, đơn vị và người lao động. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất cần đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; coi trọng quảng bá sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng; đồng thời chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thúc đẩy việc trả lương, thu nhập gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp; cũng như thường xuyên quan tâm, chăm lo để người lao động phát triển toàn diện, gắn bó, chung sức, chung lòng phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, Vinachem còn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với quy hoạch, chiến lược của Ngành và gắn với Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo Tập đoàn phát triển bền vững, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế đất nước.

Với tinh thần ”Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Vinachem sẽ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Vinachem phát triển nhanh, bền vững.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,