Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:40 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Giêng, 2010
Ban Lãnh đạo

Hội đồng Thành viên

Chủ tịch:  Ông Nguyễn Phú Cường

Thành viên:

Ông Phùng Quang Hiệp

Ông Nguyễn Hữu Tú

Ông Hoàng Mạnh Thắng

Ban Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc:  Ông Phùng Quang Hiệp

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Lê Ngọc Quang

Ông Lê Hoàng