• Giới thiệu ĐTNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

    09:57 SA @ 03/03/2010
    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiền thân là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành lập ngày 21 tháng 7 năm 2008 theo Quyết định số 28-QĐ/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, là Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức tiền thân là Chi đoàn cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.
    XEM TIẾP