Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tinh thần đoàn kết và phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Tổ chức Hành chính - Đảng bộ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM
03:30 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Chín, 2023

Bác Hồ - vị Lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong đó, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong sáng như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng, đại đoàn kết được kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Phong cách đó cho chúng ta thấy chân dung của một vị lãnh tụ đồng thời cũng là một công bộc của nhân dân, vừa có uy lực lại vừa có sức cuốn hút kỳ lạ và tinh thần của sự đoàn kết thời đại. Người vừa là nhà chính trị sáng suốt, vừa là nhà thơ mẫn cảm; khẩn trương như một chiến sĩ, thanh thản như một triết gia, mềm dẻo mà cương nghị, cao cả mà thiết thực, vô cùng giản dị mà lại rất mực thanh tao, quan tâm cái lớn, không quên cái nhỏ. Bác đã trở thành chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, phương châm hành động, thái độ ứng xử mà mỗi Cán bộ, Đảng viên, Người lao động phải thấm nhuần để ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song, thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty CP DAP - Vinachem lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Để Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả tích cực, những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM đã tích cực triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của đơn vị; đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó, đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính tiên phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Công ty xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển trong văn hóa Doanh nghiệp của Công ty. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống website, bảng tin nội bộ, hội nghị, thảo luận và các chuyên đề của Công ty. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng bộ Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, nhằm tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường” được đưa ra trong Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị người lao động, hội nghị tổ trưởng trưởng ca, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, hệ thống truyền thông qua các bảng tin, trang web nội bộ được tuyên truyền trực quan, sinh động. Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát, đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; Mặt khác, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát các Chi bộ trong Công ty trong việc chấp hành nghị quyết.

Các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong Công ty đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Song song với đó, Đảng bộ Công ty triển khai đến các chi bộ thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định; công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Với kết quả đạt được, trong toàn nhiệm kỳ đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III đề ra.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng lồng ghép với các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao. Thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, kiểm soát tốt các thông số vận hành công nghệ đưa sản phẩm phân bón DAP đầu ra có chất lượng tốt nhất, tăng cường văn hóa doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty, Ban lãnh đạo cũng như tổ chức công đoàn luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các chế độ của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể; 100% CBCNV được khám định kỳ theo quy định, trong đó, số lao động nặng nhọc được khám định kỳ 02 lần trong năm. Phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể hoạt động có chiều sâu, nhiều phong trào thi đua hỗ trợ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được công ty chú trọng, trong năm tổng số đề tài sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất của các đơn vị đã thực hiện 

Đoàn kết là kim chỉ nam của sự thành công

Tư tưởng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh bàn đến toàn diện và sâu sắc nhất. Đại đoàn kết dân tộc cũng là một trong những nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người.

Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, đại đoàn kết dân tộc chính là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc chống kẻ thù của dân tộc, của giai cấp. Do đó đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Có nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về đại đoàn kết nhưng có thể hiểu chung nhất đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người để thực hiện có hiệu quả một công việc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là nội dung cơ bản, nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng. Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về đại đoàn kết: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”. Đó là chiến lược tập hợp “mọi người dân Việt Nam” và “mỗi người dân Việt Nam” trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Theo Hồ Chí Minh, nguồn gốc của đại đoàn kết là công nhân, nông dân và mở rộng đến tất cả nhân dân lao động và các tầng lớp nhân dân khác. Do đó, đại đoàn kết là một khối thống nhất và mở rộng đến mỗi người dân và mọi người dân Việt Nam, đó là lực lượng, sức mạnh tổng hợp để tập hợp lực lượng toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng.

Thực hiện theo tư tưởng của Người về đại đoàn kết, Đảng bộ Công ty DAP – Vinachem luôn ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Công ty; tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động với nhau.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể; trước hết nhờ vào người đứng đầu đơn vị đã đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phân biệt vị trí công tác, điều kiện xã hội… tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau.

Tập thể lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, công chức và người lao động để động viên, giúp đỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình cán bộ, công chức và người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động … Từ đó, mỗi cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Nội dung các buổi họp, sinh hoạt luôn được tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nỗi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng chi bộ, cá nhân trên tinh thần xây dựng, đoàn kết nội bộ với phương châm “ Tận tâm, tận lực sao cho tốt hơn”.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để cán bộ, công chức rút kinh nghiệm đối những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất. Do đó, luôn nhận được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng quyết thắng như hôm nay, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể: Kinh phí được cấp của đơn vị đều được công khai kịp thời cho cán bộ, công chức và người lao động được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hằng năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động vào dịp cuối năm…

Tài sản công được phân công cụ thể cho từng cán bộ, người lao động, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn; nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản được giao quản lý, sử dụng. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận một cách hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tới các nhà máy trong Công ty. Vận dụng một cách sáng tạo phong cách làm việc và tư tưởng, đạo đức của Bác vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19 tới toàn thể cán bộ công nhân viên, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ; duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, đưa văn hóa Công ty DAP -VINACHEM đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tiếp tục quảng bá, tiếp thị bằng nhiều hình thức, nhằm tăng được cao nhất sản lượng tiêu thụ; Tiếp tục phát động và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời thiết thực học tập và làm theo tinh thần nhân văn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh…Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng, nhất là trong tình mới nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ. Mặt khác, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết thắng.