Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

10:29 SA @ Thứ Năm - 14 Tháng Ba, 2024

Ngày 13/3/2024, tại Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 báo cáo tổng kết công tác của Ban chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị đã đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 báo cáo tổng kết công tác của Ban chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua quá trình thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội. 

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, củạ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; điều phối tốt hoạt động cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 35. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, ngoài kênh truyền thống chính thống, cũng rất chú trọng "trận địa" mạng xã hội và đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực. Nhìn chung tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và các địa phương nơi các đơn vị đóng chân cơ bản không xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu tham luận

Trong năm, Ban chỉ đạo 35 đã triển khai kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn; kiện toàn Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo; Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị; Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiến hành tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước. Thường xuyên tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các dịp lãnh đạo các quốc gia đến thăm Việt Nam cũng như các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến các quốc gia khác; Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin tích cực; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc. Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đảng bộ, chi bộ; tình hình chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Triển khai cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và đảng bộ các cấp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống “tự diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển đất nước; Hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2023, chỉ đạo Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất tăng cường thông tin tuyên truyền chính thống, đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và các đơn vị thành viên và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; về quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Chỉ đạo Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất thường xuyên cập nhật các thông tin tại chuyên trang về Học tập theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trên Bản tin Công nghiệp Hóa chất; đồng thời tăng cường tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trên trang web Tập đoàn; Phát động, triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba năm 2023 tới các các chi, đảng bộ trực thuộc. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm gửi tham dự, sau khi xem xét, chọn lọc, Đảng ủy Tập đoàn đã gửi 20 tác phẩm để dự thi; Thực hiện Báo cáo MOCHA 35 định kỳ gửi Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 cấp trên đến các chi đảng bộ trực thuộc được triển khai đầy đủ, kịp thời, theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Huy Quang, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35 báo cáo về Chương trình công tác năm 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Quang, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35 báo cáo về Chương trình công tác năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đại biểu tham luận

Qua báo cáo tổng kết và Chương trình công tác năm 2024, các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 đã có ý kiến phát biểu thảo luận, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung Báo cáo và Chương trình công tác năm 2024, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó, đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo 35 kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo 35 đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 và các cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết 35 đến đảng viên, người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn để hướng dẫn, triển khai, quán triệt thực hiện tại các chi đảng bộ của Tập đoàn.

Đai biểu chụp hình lưu niệm