Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025

05:04 CH @ Thứ Bảy - 24 Tháng Chín, 2022

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Hiếu, phó Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thay mặt Chi ủy Ban Tổ chức Nhân sự, đồng chí Nguyễn Huy Hiếu, phó Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ luôn chú trọng trong việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn để định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuyên môn, tham mưu giúp việc của Ban Tổ chức Nhân sự - với chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác tổ chức nhân sự; Hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong công tác tố chức xây dựng Đảng: công tác cán bộ, các công tác liên quan đến xây dựng quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, tham mưu trong công tác rà soát bổ sung quy hoạch, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; công tác cơ sở đảng và đảng viên, công tác hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hoàn thành tốt công tác tham mưu trong việc tổ chức Đại hội đảng tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đầu mối tham mưu việc xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định và hướng dẫn của cấp có thâm quyền. 

Chi bộ đã phổ biến, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của cấp trên, của Đảng ủy Tập đoàn một cách toàn diện và kịp thời; Cán bộ Đảng viên chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại Tập đoàn, đơn vị và nơi cư trú, luôn giữ đúng vai trò và trách nhiệm của người Đảng viên trong mọi lĩnh vực, chỉ đạo, lãnh đạo quần chúng, tuyên truyền, vận động CBCN,LĐ Tập đoàn hưởng ứng, thực hiện và chấp hành đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Tập đoàn đề ra. Chi bộ đã triến khai tới toàn thể cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) “ về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, những biếu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ không vi phạm bất kỳ biểu hiện suy thoái nào, đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, nghiêm túc chấp hành theo nghị quyết, quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; Nâng cao tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đối với làm; nêu cao tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; phê bình cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.

Luôn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ làm việc theo Quy chế làm việc đã được ban hành. Chỉ bộ họp thường kỳ 01 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tố chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biếu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm...) trái với quan điếm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thục hiện tốt công tác kiếm tra, giám sát đối với tố chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng.

Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Chi ủy, phân công nhiệm vụ các Chi ủy viên; Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ làm việc theo Quy chế làm việc đã được ban hành. Hàng năm Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân, kết quả kiểm điểm làm cơ sở để đánh giá phân loại đảng viên hàng năm. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm, Chi ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ Công ty. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong nhiệm kỳ đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm 2017-2020 đề ra: Năm 2020, Chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,2%; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85,8%. Năm 2021: Chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,1%; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,89%. Chi bộ đã thực hiện thủ tục chuyến sinh hoạt đảng cho 01 đồng chí, tiếp nhận 02 đồng chí và đã kết nạp đảng cho 02 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kiểm điểm chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bản Dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025; Các đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các bản báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhân lực thiếu nhưng Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí nêu rõ, Ban Tổ chức Nhân sự là Ban tham mưu về công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm về công tác sinh hoạt đảng nên đề nghị Chi bộ cần đưa vào mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề, công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh nhiệm vụ chính quyền, công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác xây dựng Đảng từ công tác con người, công tác đào tạo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng… hết sức quan trọng, các công việc đều liên quan tiến độ theo đúng quy định, đồng chí yêu cầu Chi bộ hết sức quan tâm đến vấn đề nhân lực, đặc biệt là các đồng chí có chuyên môn cao sao cho Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban TCNS

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Huy Hiếu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 100% đảng viên biểu quyết nhất trí.

Chi bộ Ban Tổ chức Nhân sự

Cùng ngày, Chi Bộ Ban Tổ chức Nhân sự đã tổ chức Lễ kết nạp cho 02 đồng chí đảng viên mới.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Bí thư Chi bộ Ban TCNS tặng hoa chúc mừng hai đồng chí đảng viên mới