Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển nhiệm kỳ 2022 – 2025

11:15 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Chín, 2022

Ngày 22/9/2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo Ban làm tốt công tác tuyên giáo theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo: Quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về công tác tuyên giáo; Triển khai công tác tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn thường niên của Đảng, của đất nước; Xây dựng các báo cáo, tổng kết về kết quả của các hoạt động; Xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)...

Chi bộ đã lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung công việc thuộc công tác Dân vận. Ban đã Tham mưu hoàn thiện và ban hành Quyết định của Đảng ủy Tập đoàn về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở hàng năm; Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra QCDC ở cơ sở gửi Đảng ủy Khối DNTW. Tham mưu Đảng ủy Tập đoàn ban hành văn bản đến các cấp ủy trực thuộc nhằm đẩy mạnh sự quan tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tham mưu Đảng ủy Tập đoàn ban hành các văn bản quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác thông tin tuyên truyền đã được Chi bộ chú trọng và triển khai tốt với nhiều nội dung trọng tâm: Công tác thực hiện điểm báo hàng ngày được Ban duy trì với nhiều tin tức cập nhật gửi đến Lãnh đạo và các Ban trong Tập đoàn, giúp Lãnh đạo Tập đoàn có thể bao quát, tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên cũng như có hướng xử lý kịp thời với những thông tin trái chiều; Việc duy trì và giữ mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí và ngôn luận được Chi bộ chú trọng và làm tốt trong thời gian qua giúp quảng bá hình ảnh của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thuộc Tập đoàn nói riêng tới các đối tác trong nước và nước ngoài; Công tác xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn đã được Ban tham mưu và triển khai thực hiện; Việc viết bài tuyên truyền về các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên cũng như các hoạt động của Tập đoàn, hoạt động kinh tế, chính trị của đất nước được Ban chú trọng, nhiều bài viết được đăng tải trên trang website Tập đoàn và một số báo trung ương.

Đối với lĩnh vực hợp tác phát triển, Ban đã định hướng và triển khai các công việc phục vụ cho Công ty mẹ - Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên trong việc hợp tác với các đối tác nước ngoài. Định kỳ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, với UBQL vốn nhà nước tại doanh nghiệp các thông tin liên quan đến hợp tác của Tập đoàn và các đơn vị thành viên với các đối tác nước ngoài.

Đã tham mưu các văn bản triển khai thực hiện các nội dung thuộc Ban Chỉ đạo 35: Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn; Ban hành Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn; Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần II, Nghị quyết TW 4 khóa XII ; Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII. Các Đảng viên trong Chi bộ đều xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong công việc và cuộc sống nên việc nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng luôn được sát sao để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết rất thuận lợi. Thực tế mọi Đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường và tư tưởng kiên định.

Để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ đã lãnh đạo Ban hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình và sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ, công tác mới khi có yêu cầu của Lãnh đạo cấp trên. Các đảng viên trong chi bộ đã phát huy năng lực bản thân, luôn phấn đấu đạt hiệu quả công tác cao nhất. Nhiều đảng viên có tinh thần học hỏi tốt, cầu thị và được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp của chi bộ đã có sự trưởng thành tốt; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ được nâng cao. Hoạt động tổ công đoàn tích cực, mang lại không khí đoàn kết, chia sẻ và tạo động lực công tác tốt cho quần chúng và đảng viên trong Ban. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên được duy trì chặt chẽ. Việc phân công công tác cho đảng viên được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp với năng lực từng cá nhân; các đảng viên đang công tác đều giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kết quả nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ có 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội các đại biểu cũng được nghe Báo cáo Kiểm điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ. Các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các bản báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ: Ban TGTT & PT có nhiệm vụ rất quan trọng, trong nhiệm kỳ vừa qua Ban phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn tham mưu cho BTV Đảng ủy Tập đoàn triển khai các chương trình hành động, mặc dù lực lượng mỏng nhưng Ban đã duy trì thực hiện tốt, hoàn thành các công việc được giao. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo tới cơ sở về tuyên giáo, dân vận, dân chủ ... đặc biệt quan tâm đến xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để từ đó theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở. Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Ban sinh hoạt theo chuyên đề, đây là điểm đổi mới trong sinh hoạt chi bộ mà Chi bộ Ban TGTT & PT cần gương mẫu đi đầu. Đồng chí cũng lưu ý Chi bộ cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Ban TGTT & PT tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển