Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2025

05:27 CH @ Thứ Tư - 28 Tháng Chín, 2022

Ngày 28 tháng 9 năm 2022. Chi bộ Văn phòng Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng.

Đồng chí Chu Phương Linh, Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chu Phương Linh, Chi ủy viên Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo tư tưởng chính trị, chỉ đạo đến từng đảng viên thực hiện các nhiệm vụ, nhằm hoàn thành kế hoạch công tác; Bám sát các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tố chức thực hiện, tạo được sự đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn; Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân viên trong Chi bộ Văn phòng; động viên, chia sẻ đế tháo gỡ khó khăn; Tuyên truyền, vận động các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của chi bộ; Tham gia đầy đủ các hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biếu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm ...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Chi bộ hết sức quan tâm. Tất cả Đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, từng đảng viên đều chủ động, thắng thắn góp ý giúp đỡ nhau.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của các cán bộ, đảng viên của Chi bộ Văn phòng, Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2022; thực hiện Quy chế làm việc; Chi bộ luôn coi trọng thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên được duy trì chặt chẽ. Việc phân công công tác cho đảng viên được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp với năng lực từng cá nhân; các đảng viên đang công tác đều giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả nhiệm kỳ vừa qua đảng viên Chi bộ Văn phòng Tập đoàn có 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn được Chi bộ quan tâm, coi là nhiệm vụ hàng đầu; Trong nhiệm kỳ qua, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triến khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Xây dựng nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020, 2021, 2022; Chủ động và chuẩn bị tốt các điều kiện, tài liệu phục vụ các buổi làm việc;  Tham mưu, tổng hợp, xây dựng các nghị quyết, chương trình công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, các văn bản chỉ đạo, các kết luận, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;  Đầu mối, phối hợp với các ban tham mưu của Tập đoàn xây dựng dự thảo các báo cáo tống hợp; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, xử lý văn bản đến, đi của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy cấp trên; Thực hiện việc thu, nộp đảng phí hàng quý của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; Phối họp với Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác bố nhiệm, miễm nhiệm, cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn theo đúng quy định; Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, các Ban của Đảng ủy, các tố chức Đoàn thể của Tập đoàn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Văn phòng Tập đoàn đã làm tốt công tác hành chính, tham mưu, tống hợp, quản trị, về mọi mặt giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn và thực hiện tốt nhiệm vụ; Có hàng loạt văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn và CBNV Công ty Mẹ Tập đoàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ưong và địa phương, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chổng dịch Covid-19, tổ chức thành công 04 đợt tiêm phòng vaccine (Mũi 1, Mũi 2, Mũi 3, Mũi 4) cho CBNV Công ty Mẹ Tập đoàn và một số đơn vị; Công tác văn thư đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, toàn bộ các văn bản gồm: văn bản đến, văn bản đi, Quyết định, được số hóa và cập nhật hàng ngày trên file lưu trữ của Văn phòng; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Văn phòng và toàn Tập đoàn góp phần thực hiện cải cách hành chính và giảm các chi phí hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là chưcmg trình chuyến đổi số, thực hiện ứng dụng công nghệ số trong quản trị, thực hiện sổ hóa dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ, quy trình sản xuất kinh doanh, yêu cầu đối mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Thực hiện tốt việc cập nhật thông tin trên phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện của các Ban được giao theo quy định; Phổ biến tới toàn cơ quan và các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đấy mạnh việc nhận và gửi các văn bản qua ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử e-office của Tập đoàn; Kết nối với Trục liên thông văn bản điện tử của úy Ban Quản lý vốn, mở rộng kênh truyền để thực hiện các cuộc họp trực tuyến giữa Tập đoàn với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  Hoàn thành tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn trong việc chuẩn bị các văn bản, tổng hợp hồ sơ, rà soát, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại Hội và kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, sau khi hợp nhất với Văn phòng Đảng ủy, dù khối lượng công việc lớn, cán bộ thiếu, vừa làm vừa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng lưu ý trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần xác định rõ vai trò công tác văn phòng cấp ủy, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn để thực hiện cho tốt; Duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt cần có những buổi sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các đại biểu đã đưa ra ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các bản báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tâp đoàn tặng hoa chúc mừng Chi ủy Văn Phòng

Với tinh thần tích cực, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao. Đại hội Chi bộ Văn phòng đã tiến hành bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Chánh Văn phòng Tập đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã nhất trí với Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 100% biểu quyết tán thành. 

Chi bộ Văn phòng