Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

03:32 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Giêng, 2024

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Hội nghị còn có sự tham dự đông đủ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, các đồng chí Lãnh đạo các Trung tâm của Viện.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cho biết, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do khách quan và chủ quan nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Viện, Viện Hóa học đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Viện đã ban hành Nghị quyết số 263-NQ/ĐU ngày 27/01/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, cấp ủy và Trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết số 263-NQ/ĐU ngày 27/01/2023; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVCLĐ, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn để các đơn vị duy trì, ổn định hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CNVCLĐ. 

Đảng ủy Viện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện. Đảng ủy Viện đã ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban hành kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (số 297-KH/ĐU ngày 16/5/2023). Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu làm bản đăng ký cam kết nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2023, Đảng ủy Viện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong năm Đảng ủy đã kết nạp được 02 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí, hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng về nơi sinh hoạt mới cho 02 đồng chí, cấp phát thẻ đảng viên cho 03 đồng chí; cử 03 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cử 01 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; cử 06 đồng chí đi học lớp an ninh quốc phòng đối tượng 3. Cử 03 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; cử 16 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng đối tượng đảng.

Công tác kiểm tra giám sát cũng đã được Đảng ủy Viện chú trọng triển khai thực hiện. Ban hành chương trình, kiểm tra – giám sát năm 2023 và kế hoạch KTGS, triển khai đến các chi bộ trực thuộc để thực hiện; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 và thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng. Chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn”.

Trong năm 2023 của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 02 lượt tổ chức đảng và 10 lượt đảng viên; giám sát 02 tổ chức Đảng và 13 đảng viên. Kết luận sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng và Đảng viên đã hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, giám sát; không phát hiện đến mức vi  phạm kỷ luật.

Năm 2023, Đảng  ủy Viện đã thực hiện tốt Các công tác về dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Năm Đảng  ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ  chính trị,  sản xuất kinh doanh. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt Tổng doanh số các mặt hoạt động năm 2023 đạt 361 tỷ đồng ( kinh phí KHCN 13,09 tỷ đồng; Doanh thu SXKD-DV 348 tỷ đồng) đạt 114% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt ~18 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy Viện đã chỉ đạo các đơn vị bám sát các chương trình, đề án khoa học công nghệ của nhà nước, chủ động, kịp thời xây dựng nhiệm vụ và thuyết minh đề xuất nhiệm vụ; chỉ đạo Ban giám đốc Viện tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học. Một số công trình khoa học công nghệ được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục được triển khai ứng dụng thành công trên thực tiễn, tạo ra công nghệ và sản phẩm mới. Không chỉ vậy, những thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn được thể hiện qua các kết quả công bố quốc tế, với nhiều công trình đã được gửi đăng/được chấp nhận đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới, thuộc hệ thống ISI với hệ số ảnh hưởng IF cao; trên các tạp chí chuyên ngành và Nhà xuất bản sách có uy tín trong nước; nhiều công nghệ đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

Trong năm 2023, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Viện đã được ứng dụng vào sản xuất, đơn cử như: Viện kết hợp với Công ty Apatit Việt Nam triển khai Đề tài thuộc Chương trình khai khoáng cấp quốc gia do Bộ Công Thương quản lý “Nghiên cứu ứng dụng phụ gia hữu cơ cho thuốc tuyển nhằm tăng hiệu quả tuyển đối với các đối tượng quặng apatit loại 3 nghèo, có thành phần vật chất phức tạp, khó tuyển”; 

Trong giai đoạn 2021- 2023, Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu (PTNTĐ) đã thực hiện thành công cụm nhiệm vụ KHCN liên quan đến phát triển công nghệ chế biến sâu quặng apatit loại II và quặng II nghèo, bằng phương pháp hóa học, làm nguyên liệu sản xuất phân bón chứa phốt pho; nhằm giải quyết thách thức về sự cạn kiệt trữ lượng kèm theo sự suy giảm chất lượng tài nguyên apatit do Công ty đặt hàng. Kết quả: tạo ra công nghệ mang tính đổi mới và sáng tạo, được đăng ký độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam; mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường to lớn, hoàn toàn khả thi để triển khai ứng dụng thử nghiệm thực tế; giải quyết các thách thức về nguồn nguyên liệu quặng apatit đang ngày càng cạn kiệt và giảm dần về chất lượng. 

Viện đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công Chất trợ lắng cho axit H3PO4 tại Công ty CP DAP Vinachem và đã được Công ty sử dụng trong sản xuất trên quy mô công nghiệp; đã nghiên cứu và thử nghiệm Chất trợ lọc axit H3PO4 trong phòng thí nghiệm và đạt kết quả cao. Dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai thử nghiệm trên quy mô công nghiệp tại các nhà máy sản xuất DAP để đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng trên quy mô công nghiệp. 

Viện đã thực hiện thành công nhiệm vụ KHCN về xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn sự ảnh hưởng của chất lượng tinh quặng apatit đến chất lượng phân bón DAP, phục vụ thực tiễn quá trình sản xuất sản phẩm DAP, do Công ty Cổ phần DAP-Vinachem đặt hàng và PTNTĐ thực hiện. bPTNTĐ và Công ty Cổ phần DAP-Vinachem đã đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình khai khoáng “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu suất tách tạp chất (Al2O3 + Fe2O3 + MgO) trong axit H3PO4 trích ly nhằm ổn định năng suất, chất lượng sản phẩm DAP, thích ứng với thực trạng chất lượng quặng apatit Lào Cai biến động giảm”. Đề xuất đã được Hội đồng cấp quốc gia lựa chọn đặt hàng thực hiện từ năm 2024. Hiện tại, các đề xuất đặt hàng đang chờ được phê duyệt để tuyển chọn đơn vị thực hiện.

PNTĐ đã triển khai ứng dụng thử nghiệm thành công chế phẩm phụ gia FNT6VN, được nghiên cứu phát triển và sản xuất bởi PTNTĐ, có tính năng tiết kiệm nhiên liệu cho các quá trình sử dụng nhiên liệu lỏng, tại phân xưởng sấy DAP của Nhà máy DAP (Công ty Cổ phần DAP – Vinachem), sử dụng nhiên liệu dầu vỏ hạt điều. Nhà máy DAP đánh giá việc sử dụng phụ gia FNT6VN giúp tiết giảm chi phí nhiên liệu cho quá trình sấy DAP khoảng 2 tỷ VNĐ/năm. Từ hai năm nay, chế phẩm phụ gia đã được phê duyệt đưa vào sử dụng thương mại tại nhà máy… và còn nhiều đề tài khoa học của Viện đã nghiên cứu thành công, đi vào sản xuất, mang lại hiệu quả và giá trị ứng dụng cao…

Năm 2024, dự báo còn nhiều khó khăn thách thức về kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, về các chính sách khoa học công nghệ ảnh hưởng đến các hoạt động của Viện, nhưng Đảng ủy Viện Hóa học Công nghiệp đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành kế hoạch đề ra: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.  Chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo Viện thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra về tổng doanh số các mặt hoạt động năm 2024 dự kiến 330 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế dự kiến:  1,650 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của CBCNVC- NLĐ không thấp hơn năm 2023 (~18 triệu đồng/người/tháng).
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Hoàng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Viện đã thực hiện trong năm 2024: về kết quả doanh thu, về các đề tài khoa học đã và đang áp dụng vào sản xuất, về mức thu nhập của người lao động đứng ở tốp đầu các đơn vị trong Tập đoàn. Các lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Đảng ủy Viện và Viện Hóa học Công nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, cụ thể: quan tâm tới công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quy hoạch cán bộ kế cận và cán bộ để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Viện cuối năm 2025; triển khai thực hiện Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt; sổ tay điện tử đảng viên; đặc biệt trong năm 2024 đưa ra các nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Lê Hoàng đề nghị Đảng bộ Viện và Viện Hóa học luôn phải sẵn sàng, chủ động trong nghiên cứu và triển khai các đề tài để đưa các đề tài vào cuộc sống ngay và luôn khi khách hàng, đối tác có nhu cầu.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Viện Trưởng Viện Hóa thay mặt Lãnh đạo Viện trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Lãnh đạo Tập đoàn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Tập đoàn để Viện ngày càng phát triển ổn định và vững chắc.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng các Tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu trong năm 2023 và Phát động thi đua năm 2024 tới toàn thể đảng viên và người lao động của Viện.