ĐẢNG ỦY VINACHEM: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XIII

11:33 SA @ Thứ Tư - 21 Tháng Chín, 2022

Thực hiện Kế hoạch số 57- KH/ĐUK ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 962-KH/ĐU, ngày 15/7/2022, của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII).

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên tuyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng toàn thể các đảng viên đang công tác tại Công ty mẹ- Tập đoàn và một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Đức Hà, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 –NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi  mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” được đề cập tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh các nội dung yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc phải triển khai thực hiện sau khi học nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động của từng Chi bộ, đảng bộ; Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng.