Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp

05:13 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Tư, 2024

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 119- KH/ĐUK- Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn trích tóm tắt nội dung của Chuyên đề:

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp là một nội dung mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần, không ngừng học tập và làm theo

Toàn Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa là mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của sự phát triển; chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều phải được coi là quan trọng như nhau; Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện cả về chuyên môn và phẩm chất đạo đức và lối sống văn hóa để làm giàu trí tuệ, phẩm chất của mình hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ.

Xây dựng môi trường và điều kiện cần thiết, thuận lợi để văn hóa và văn hóa doanh nghiệp thật sự thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, vào từng tập thể, vào từng cán bộ, đảng viên, người lao động, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Trước hết, coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân 

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, việc tiếp dân theo quy định để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, những nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, nhất là ở cơ sở. Xây dựng và kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên thật sự trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá. 

Nghiêm túc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư cách chuẩn mực, thật sự là tấm gương tiêu biểu trên nhiều phương diện.

 Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để cán bộ, đảng viên và người lao động noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần chúng Nhân dân. 

 Thứ hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát triển toàn diện 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Tập đoàn phát triển toàn diện về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, nhân cách, xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa, hướng con người tới những giá trị chân, thiện, mỹ với 5 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập. 

Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có thế giới quan khoa học, hướng tới chân, thiện, mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nâng cao trí lực, thể chất, bồi dưỡng tri thức đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; có uy tín cao và thực sự tiền phong, gương mẫu, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ gìn đoàn kết, văn minh trong ứng xử, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng tôn vinh, biểu dương các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. 

Xây dựng đội ngũ trí thức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa; yêu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, yêu quê hương, đất nước, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; có nhiều công trình, sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và vì lợi ích của xã hội, cộng đồng. 

Xây dựng đội ngũ công nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; luôn cải tiến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc; đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp, ứng xử có văn hóa. Việc gì có lợi cho nước, cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải ra sức làm bất kỳ việc to việc nhỏ, có ích chung thì phải hăng hái làm; việc gì hại đến nước, đến lợi ích của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải hết sức tránh. 

Quan tâm chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo tác phong lao động và làm việc văn minh, hiệu quả. 

Quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên - nguồn nhân lực trẻ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có khát vọng, bản lĩnh, có trí tuệ, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, có tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hoá truyền thống của dân tộc, của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

 Thứ ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng về phát triển văn hóa, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng con người 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững. Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định phát triển văn hóa, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng con người là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, ban điều hành, và cả hệ thống chính trị trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trong nhận thức và hành động phải luôn xác định văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương. Chấn chỉnh, khắc phục thái độ xem nhẹ việc xây dựng và đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa. 

Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng con người với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người, tạo nguồn lực nội sinh để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Thường xuyên chăm lo việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và tình hình đất nước, doanh ngiệp cho đội ngũ trí thức; làm tốt công tác phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức. 

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng, mạng xã hội, Internet... trong việc tuyên truyền, phổ biến về lịch sử - văn hóa, văn hóa doanh nghiệp góp phần nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng con người. 

Thứ tư là, để đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị , cần tập trung vào các yếu tố:

Một là, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên. 

Xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn, tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" và các quy định về nêu gương. 

Hai là, thường xuyên thực hành văn hóa tự phê bình và phê bình 

Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu tự soi, tự sửa, giúp đồng chí và quần chúng tự soi, tự sửa. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tự phê bình và phê bình, trên tinh thần từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp ủy, người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên

Ba là, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, tự soi, tự đối chiếu, tự sửa chữa và làm theo, gắn chặt với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tốt các quy định liên quan đến văn hóa công vụ, đạo đức, lối sống. 

Đánh giá, sử dụng đúng cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Thứ năm là, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở văn minh, lành mạnh 

Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước, doanh nghiệp phồn vinh, hạnh phúc.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nội quy, quy chế làm việc,... phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp; tạo cơ sở để tổ chức và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường liên doanh liên kết, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng. Coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số, tạo môi trường số trải nghiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động và khách hàng; văn hóa doanh nghiệp kiến tạo nền tảng tinh thần, tạo động lực và tăng cường sức mạnh nội sinh cho chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với các quy định của đảng, tỉnh hình thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Thực hiện trách nhiệm xã hội gắn với bảo vệ môi trường, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tri ân gia đình chính sách… 

Mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, khí phách của con người Việt Nam, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới