Axít Photphoric

Mã sản phẩm:  H3PO4

(cấp kỹ thuật; cấp thực phẩm)