Phân ĐYT NPK 4.12.7

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân ĐYT NPK 4.12.7 chuyên bón cho đỗ, lạc