Phân NPK 12.8.12 và NPK 16.6.16

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân ĐYT NPK bón thúc cho nhiều loại cây