Tư vấn quản lý dự án (PMC)

Mã sản phẩm:  TVTK

Hỗ trợ chủ đầu tư trong việc tư vấn quản lý dự án