Tư vấn thiết kế

Mã sản phẩm:  TVTK

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình ở nhiều lĩnh vực có quy mô khác nhau.