Thông báo về việc không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao doTập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

02:19 CH @ Thứ Sáu - 31 Tháng Mười Hai, 2021

Thông báo về việc không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao doTập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu