Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

03:49 CH @ Thứ Năm - 12 Tháng Năm, 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:

  1.  Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Hóa chất Việt Trì
  2. Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  3. Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.922.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 04 NĐT

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 04 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 400 cổ phần

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 400 CP

Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/5/2022

       Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 19/5/2022