Đại hội Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2025

10:30 CH @ Thứ Ba - 20 Tháng Chín, 2022

Ngày 20/9/2022, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Anh, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ luôn chú trọng việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng ủy và các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện, với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực, trách nhiệm và phát huy khả năng của mỗi đảng viên trong Chi bộ để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn phân công, các nhiệm vụ chuyên môn được giao đều cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. 

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên. Thông qua các kênh thông tin, các hoạt động của chi bộ, nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, để kịp thời định hướng, động viên các đảng viên trong chi bộ phấn khởi, lạc quan, tin tưởng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Vận động các đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào như: xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức và phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thông qua sinh hoạt định kỳ,Chi bộ thường xuyên phổ biến các văn bản, hướng dẫn, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các cơ quan cấp trên đến từng đảng viên trong Chi bộ; bên cạnh đó, luôn nhắc nhở các đảng viên trong Chi bộ sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương Hồ Chí Minh đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ những nỗ lực trên, trong Chi bộ Ban ĐTXD không có các hiện tượng "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí... Các nội dung công việc tại Chi bộ đều được thực hiện công khai, mọi trao đổi được thể hiện dân chủ tại cuộc họp do Chi bộ tổ chức, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được Chi bộ triển khai kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, bám sát mục tiêu đầu tư phát triển của Tập đoàn để chỉ đạo, triển khai thực hiện; Thực hiện tốt công tác phát hiện ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Chấp hành tốt quy chế làm việc của cấp ủy và chi bộ theo đúng các quy định của Đảng. Công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chi bộ; Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt bám sát với tình hình thực tiễn, chất lượng được nâng cao đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Hàng năm, Chi bộ Ban ĐTXD đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát tại Chi bộ và triển khai thực hiện theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ và của chi bộ đối với đảng viên được thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung về chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ. Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng các năm đã Đảng ủy Tập đoàn đánh giá là "Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ", 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội các đại biểu được nghe Bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, làm rõ ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các bản báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh “Ban Đầu tư Xây dựng có vai trò rất quan trọng đối với Tập đoàn, là ban tham mưu cho lãnh đạo định hướng đầu tư chung của Tập đoàn, có đầu tư thì mới phát triển được”. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Ban Đầu tư Xây dựng cần phát huy nâng cao vai trò, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao, các nhiệm vụ phải được xây dựng kế hoạch, đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phùng Quang Hiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Anh Bí thư Chi bộ Ban ĐTXD

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Anh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đầu tư Xây dựng giữ chức Bí thư, đồng chí Khúc Ngọc Giảng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Đầu tư Xây dựng nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phùng Quang Hiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Khúc Ngọc Giảng Phó Bí thư Chi bộ Ban ĐTXD

Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng