Đảng ủy Công ty Casumina tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng

03:18 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Bảy, 2022

Ngày 29/7/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Đảng ủy Công ty Casumina) tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng. Hội nghị vinh dự chào đón Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Huy Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Trưởng Ban tổ chức Nhân sự Tập đoàn hóa chất Việt Nam, cùng các Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Bí thư Chi bộ các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Casumina.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Phạm Hồng Phú, Phó bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong kỳ báo cáo, cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XIII. Chủ động thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa các ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử trọng tâm 6 tháng đầu năm; thực hiện công tác rà soát, quy hoạch cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác phát triển đảng; công tác quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… kết quả SXKD 6th đầu năm lợi nhuận không tăng trưởng so với cùng kỳ do Công ty chịu tác động bởi các yếu tố khách quan: ảnh hưởng dịch bệnh; giá nguyên vật liệu chính đều tăng đột biến, chi phí vận chuyển tăng,.. trong khi giá bán không thể tăng tương ứng đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD Công ty. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo thực hiện lương bình quân theo kế hoạch; các khoản thưởng Lễ, phúc lợi cho người lao động được Công ty thực hiện đúng theo Thỏa ước lao động tập thể và một số nội dung được chi cao hơn TƯLĐTT đã thỏa thuận.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, Công ty thường xuyên đổi mới, sắp xếp tổ chức các phòng, Xí nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty. Cụ thể: Năm 2017-2019: Sơ đồ tổ chức Công ty với 5 Xí nghiệp thành viên, 11 phòng ban chuyên môn và 1 Trung tâm nghiên cứu phát triển (với 4 phòng chuyên môn); tổng số lao động toàn Công ty giai đoạn này là: 2.494 người với Doanh thu 3.650 tỷ. Năm 2020-2021: Sơ đồ tổ chức Công ty với 5 Xí nghiệp thành viên, 14 phòng ban chuyên môn; lao động giai đoạn 2020 là 2.350 người với Doanh thu 4.800 tỷ. Năm 2022: Sơ đồ tổ chức Công ty với 5 Xí nghiệp thành viên và sáp nhập một số phòng ban chuyên môn để tinh gọn từ 14 phòng thành 10 phòng ban chuyên môn; lao động 2.350 người với Doanh thu 5.017 tỷ.

Trong giai đoạn 5 năm bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng tinh gọn, Doanh thu ngày càng tăng nhưng tổng số lao động toàn Công ty giảm, theo đó năng suất lao động tăng, thu nhập của người lao động ngày càng cải thiện, đảm bảo được thu nhập và việc làm ổn định. 

Tổ chức Đảng của Công ty được kiện toàn với số lượng hiện này là 6 Chi bộ trực thuộc (5 Chi bộ Xí nghiệp trực thuộc và 01 Chi bộ Văn phòng Công ty). Số lượng cấp ủy viên của từng Chi bộ trực thuộc cũng được cơ cấu hợp lý đáp ứng tiêu chuẩn cấp ủy, số lượng. Cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty được xây dựng trên cơ sở định hướng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Cấp ủy đối với Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Cùng với chủ trương Bí thư Chi bộ trực thuộc là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, vì vậy công tác tổ chức hội nghị, trao đổi thống nhất trong cấp ủy các cấp được thuận lợi, luôn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng của Đảng bộ Công ty Casumina. Đồng chí thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm với những kết quả đạt được phấn khởi, tốc độ tăng trưởng vượt trội. Đồng chí chỉ đạo Cấp ủy Công ty Casumina tập trung một số nội dung trong phương hướng 6 tháng cuối năm: (1) Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến đảng viên, người lao động; thường xuyên triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; (2) Triển khai học tập quán triệt Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 21 về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; (3) Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ"; (4) Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; lưu ý trọng tâm về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, triển khai thực hiện tốt quy trình nhân sự trước khi tổ chức đại hội; (5) Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; (6) Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kê khai tài sản theo quy định; (7) Chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý đánh giá cao việc Đảng ủy Công ty thực hiện tốt nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và đạt được một số kết quả như báo cáo đã trình bày. Đồng chí Nguyễn Văn Quý đề nghị Cấp ủy, Lãnh đạo Công ty Casumina tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW có hiệu quả; tiếp tục sắp xếp, bố trí hiệu quả, tinh gọn bộ máy Công ty; khi tiếp tục rà soát bộ máy, lưu ý quan tâm đội ngũ tham mưu cấp ủy làm công tác đảng.

Đồng chí phổ biến sơ nét về Quy định 60-QĐ/TW ngày 08 tháng 3 năm 2022 về “tổ chức đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại Nhà nước” và đề nghị Đảng ủy Công ty nghiên cứu mô hình để thực hiện tại cơ sở cho phù hợp, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt cấp ủy Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Quý, cảm ơn những chỉ đạo rất chi tiết và sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, Đồng chí Nguyễn Minh Thiện xin hứa sẽ cùng cấp ủy Đảng Casumina tiếp thu, nghiên cứu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong Cấp ủy, Ban lãnh đạo, trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện tốt các góp ý trên và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Tập đoàn giao.  

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho Đồng chí Phạm Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc Công ty đã có thời gian công tác, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Casumina từ Tháng 1/2010 đến nay. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Đồng chí Phú đã cùng Đảng ủy Công ty xây dựng các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty, tăng cường thực hiện công tác xây dựng đảng, công tác phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không ngừng tuyên truyền, vận động CB.CNV thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Từ những đóng góp của đồng chí, Đảng bộ Công ty luôn đạt danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2010 đến nay, trong đó năm 2016 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền “năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016” và nhiều những bằng khen, Giấy khen khác từ Đảng ủy cấp trên trao tặng.