Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

04:53 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Bảy, 2023

Ngày 24/7/2023, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo 35 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đã đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, 5 năm qua Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch và triển khai Nghị quyết 35 đến toàn thể các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35, thành lập BCĐ 35, kết nối MOCHA 35; xây dựng các fanpage, các nền tảng xã hội như: zalo, facebook, youtube... để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, tầm quan trọng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương công tác triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn gồm 16 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Trưởng ban, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành là thành viên; thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm 03 thành viên. Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký. 

Các đảng ủy, cấp ủy trực thuộc đã đưa nội dung triển khai Nghị quyết số 35 vào kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị gắn với việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ đơn vị, đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy Tập đoàn đã tích cực, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn thông qua mạng lưới CTV Dư luận xã hội của Đảng ủy Tập đoàn; tăng cường thông tin, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội. 

Cùng với việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; quán triệt triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm quán triệt thường xuyên, nghiêm túc nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các hội nghị, hoạt động của đoàn thể. Trang thông tin điện tử của Tập đoàn, các bản tin, trang tin nội bộ của các đơn vị thành viên, nhóm facebook công khai đã phát huy mạnh mẽ vai trò, tác dụng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận; nhóm chuyên gia thực hiện viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng ủy Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đăng, chia sẻ tin bài viết về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép”. 

Việc tổ chức thực hiện công tác lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được Đảng bộ Tập đoàn tích cực triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Chỉ đạo Bản tin Công nghiệp Hóa chất, Trang thông tin điện tử Tập đoàn thường xuyên đăng tải các chuyên đề về giáo dục lý luận chính trị; chuyên đề Học tập và làm theo Bác, chuyên trang, chuyên mục về Gương sáng Vinachem để cổ vũ, động viên và lan tỏa các tấm gương điển hình trong lao động sáng tạo, trong nghiên cứu khoa học, trong ứng dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất... 

Năm năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn đã tham mưu,chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tích cực tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đại biểu đảng bộ các cấp ủy trực thuộc. Kịp thời tham mưu với BCH, BTV Đảng ủy Tập đoàn tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn CNHC VN, thành viên BCH 35 tham luận

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra các ý kiến tham luận đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 và các cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết 35 đến đảng viên, người lao động cùng tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống của người lao động toàn Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 và các cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết 35 đến đảng viên, người lao động; đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.