Đảng ủy VINACHEM tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

08:14 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Mười, 2023

Ngày 11/10 Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự Hội nghị toàn  quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị, về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới với hình thức kết nối trực tuyến. Hội nghị toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí là Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”;  Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;  Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.