Giải pháp để người lao động Công ty Apatit Việt Nam nhận diện “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây của các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

03:30 CH @ Thứ Tư - 29 Tháng Năm, 2024

Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Đất nước ta đang trong quá trình tiến tới trở thành nước phát triển, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,  cùng chung với những thành tựu của cả nước, Công ty Apatit Việt Nam thuộc tập đoàn Hóa chất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam và sự đoàn kết của  người lao động Công ty đã không ngừng đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nâng cao sản lượng, chất lượng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất phân bón cả nước góp phần đem lại “mầu xanh đất nước”  

Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Công ty trong giai đoạn mới. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong số đó có không ít người là những thế hệ công nhân, người lao động của Công ty Apatit với việc hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet, mạng xã hội, zalo, facebook, youtobe … Làm thay đổi nhận thức xã hội nói chung, bên cạch những mặt tích cực là những hiểm họa tiềm ẩn từ mạng xã hội, zalo, face, youtobe... Lợi dụng việc thường xuyên truy cập và theo dõi khi các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm. Các video, clip độc hại, tuyên truyền, chống phá Đảng, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng nhà nước thường xuyên được đính kèm và được gắn với các trang web và các ứng dụng mạng xã hội làm người sử dụng đễ bị lôi kéo theo số đông ủng hộ những quan điểm sai trái với Vì vậy người lao động Công ty Apatít nói riêng và mọi tầng lớp nhân dân nói chung cần phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để phân loại thông tin, không tuyên truyền cổ súy cho nhưng thông tin xuyên tạc, vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, là người bị hại trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Trong tình hình mới, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay và thường xuyên của toàn Đảng, mà toàn thể người lao động, giai cấp công nhân nói chung trong đó có công nhân lao động Công ty Apatit cần nhận diện và phân biệt để bảo vệ mình, bảo vệ Công ty và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người lao động toàn Công ty cần nhận thức “diễn biến hòa bình” bản chất là để lật đổ chế độ, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội cũng có nghĩa là xóa bỏ và phủ nhận công lao của Đảng, những hy sinh to lớn của những người đi trước đã hy sinh xương máu cho chúng ta ngày hôm nay. 

Người lao động nói chung cần thấy rằng Chính trị, xã hội ổn định, dân trí ngày càng cao, các quyền tự do, dân chủ ngày càng được thực hành rộng rãi trong xã hội. Những giá trị này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng của Mác, với tâm nguyện của Hồ Chí Minh. Coi trọng tự do và dân chủ, quá trình dân chủ hóa trong Đảng và dân chủ hóa trong xã hội chính là thành công của tất cả cán bộ, đảng viên, của mọi người dân Việt Nam. Đây là nền tảng để có được sự ổn định của đất nước, đại đoàn kết dân tộc, là tiền đề để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Truyền thống yêu nước nồng nàn, thiết tha quan tâm đến tình hình đất nước. Khác với một số xã hội người dân có thể lãnh cảm với chính trị, chỉ quan tâm đến cá nhân mà không quan tâm đến cái chung thì ngược lại, ở Việt Nam trên nhiều phương diện, tinh thần trách nhiệm xã hội của người dân rất cao. Người dân không chỉ biết đến quyền lợi, mà còn thấu hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình; không chỉ biết đến cá nhân mà còn biết đến cộng đồng, đến cái chung; không chỉ quan tâm đến bản thân mình mà còn quan tâm đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Quá trình hội nhập quốc tế mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội mới là tiền đề để Công ty Apatit Việt Nam vươn mình ra thế giới, mở rộng quan hệ sản xuất với nước ngoài, biết được nhiều kinh nghiệm quốc tế, Xây dựng hình ảnh Công ty theo chuẩn quốc thế đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, làm thay đổi về mức sống, thu nhập của Công ty Apatit Việt Nam nói riêng và Đất nước ta trong những năm qua là kết quả  thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng. Những thành quả của tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội đã khẳng định đường lối xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng người lao động Công ty Apatit và toàn dân cần đặt niềm tin vào con đường chân chính - đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân Việt Nam đã chọn. Tỉnh táo và cảnh giác trước những quan điểm sai trái, giao động tư tưởng và mất niềm tin, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Từ những phân tích trên việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hiện nay, Đảng ủy Công ty phải thể hiện rõ vai trò là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu trong trận chiến không khói súng này, phải phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, “phi chính trị hóa”, Đảng viên, người cán bộ quản lý  luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xác định tốt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, không bị tác động bởi sự chống phá của các thế lực thù địch, lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trong lao động sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần lao động sáng tạo để xây dựng và phát triển Công ty nói riêng và đất nước ngày càng giàu đẹp.  Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương đảm bảo cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ  quán triệt, ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo mạng lưới sâu rộng đấu tranh kiên quyết với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, thống nhất về mặt tư tưởng, định hướng hoạt động, xây dựng quyết tâm, chỉ đạo thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 với Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hai là, tuyên truyền và vận động các Đảng viên trong Đảng ủy Công ty thực hiện tốt các chủ trường đường lối pháp luật chảu Đảng, Nhà nước các qui định của Công ty. nghiêm cấm không vi phạm những điều Đảng viên không được làm, kịp thời nắm, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm bắt tình hình tư tưởng của Công nhân lao động. Chỉ ra thủ đoạn mới, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ quyền biên giới, biển, đảo; dân tộc, tôn giáo; dân chủ, nhân quyền, môi trường, dân sinh; các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội đến toàn thể cán bộ CNVCLĐ toàn Công ty để không bị kẻ xấu lợi dụng , trục lợi.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết và tháo gỡ những vấn đề bức xúc, cấp thiết của CNVCLĐ như việc làm, đời sống, tiền lương, an toàn - vệ sinh lao động... Quan tâm đào tạo cho đội ngũ CNLĐ, gắn việc học tập nâng cao trình độ, tay nghề với áp dụng khoa học công nghệ, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong lao động sản xuất.

Ba là, thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tuyên truyền phổ biến về luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các phương tiện báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người lao động, giai cấp công nhân trong thời đại 4.0. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất nhận thức và hành động. Thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Chỉ đạo chuyên môn, đoàn thanh niên tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết và tháo gỡ những vấn đề bức xúc, cấp thiết của CNVCLĐ như việc làm, đời sống, tiền lương, an toàn - vệ sinh lao động... Quan tâm đào tạo cho đội ngũ CNLĐ, gắn việc học tập nâng cao trình độ, tay nghề với áp dụng khoa học công nghệ, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong lao động sản xuất để ổn địch đời sống việc làm cho người lao động và người lao động tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, phát huy vai trò của các đoàn thể và các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho người lao động. Một thực tế trong xã hội hiện nay, một số công nhân viên lao động vẫn còn hiện tượng tiếp thu không chọn lọc, đua đòi theo văn hóa, lối sống không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Vì  thế, để giáo dục có hiệu quả, mỗi chủ thể cần phải nêu cao trách nhiệm và khả năng của mình. Trong đó, các cấp ủy phải không ngừng cải tiến nội dung và biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhận diện rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hướng các hoạt động của công nhân, người lao động vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. 

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, cấp bách của ngành mình, cấp mình và cả xã hội. Các đơn vị, chi nhánh trong toàn Công ty quan tâm công tác tôn vinh những cá nhân năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích, có việc làm tốt từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra cuộc sống, tạo động lực tinh thần để người lao động Công ty có ý thức cống hiến và trưởng thành.

Công nhân viên chức lao động là đại diện giai cấp Công nhân là nguồn lực quý giá của Công ty Apatit Việt Nam, là lực lượng tạo ra sản phẩm phục vụ sự phát triển của Công ty cũng là những những người lao động trong thời đại 4.0 với việc tiếp xúc  công nghệ hiện đại, được trang bị những phương tiện, máy móc, công nghệ thông tin, mạng xã hội trong trao đổi công việc là tiền đề để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và đem lại giá trị kinh tế ngày càng cao cho Công ty nhưng cũng là nguy cơ dẫn đến bị lộ, lọt thông tin khi trao đổi công việc qua mạng xã hội, bị tuyên truyền những thông tin xấu, độc. Cũng là kẽ hở để những đối tượng xấu lợi dụng lấy cắp dữ liệu cá nhân cũng như của Công ty nhằm mục đích chống lại Công ty vì vậy mỗi người lao động cần xây dựng cho mình tư tưởng vững vàng trước thông tin xấu độc, luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; kịp thời phát hiện và tích cực đấu tranh, ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”. Người lao động Công ty không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở nắm bắt công nghệ, kỹ thuật, tay nghề đồng thời trở thành những công dân tốt, gương mẫu đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Đảng ủy Công ty, các tổ chức đoàn, hội, đội tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho người lao động. Những việc làm đó góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.