Thực hành nêu gương là chìa khóa quan trọng huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

02:33 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Năm, 2024

Để huy động được sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng thì phải để dân hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin đó có được qua vun đắp mỗi ngày, từ những hành động nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng trong Hội nghị Người lao động năm 2024 tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix. Nguồn ảnh: Truyền thông nội bộ Lixco

Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế đã chứng minh nền tảng tư tưởng Đảng là một trong những yếu tố quyết định đến thắng lợi vĩ đại của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới, xây dựng đất nước. 

Thực hành nêu gương là “chìa khóa” khơi dậy sức mạnh toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Nhìn lại lịch sử để thấy một quốc gia chỉ với 25 triệu người (số liệu năm 1945), trong đó chủ yếu là nông dân, kinh tế ở mức nghèo nàn, lạc hậu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đánh thắng 2 cường quốc thế giới lúc bấy giờ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Quá khứ huy hoàng và vĩ đại đó tạo niềm tin sâu rộng và vững chắc về sự lãnh đạo của Đảng trong lòng nhân dân. Tuy nhiên “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” – Lời Bác căn dặn lúc sinh thời luôn là vấn đề thời sự. Thống nhất đất nước gần 50 năm, quá khứ vĩ đại mang đến sự tự hào nhưng niềm tin là thứ cần được củng cố mỗi ngày, từ những hành động nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Khi thành lập, Đảng ta có hơn 500 đảng viên.  Đến năm cuối 2022, số đảng viên đã có hơn 5,3 triệu. Đảng viên có mặt ở khắp mọi nơi, nhiều ngành nghề, từ giáo viên, công nhân viên chức đến học sinh, sinh viên, nông dân... Khi xét kết nạp Đảng, đó là những quần chúng ưu tú, được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Vì thế, hành động nêu gương của người đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân dành cho Đảng. 

Thực tế lịch sử đã chứng minh để dân tin yêu, một lòng theo Đảng luôn bắt đầu từ những con người cụ thể, những tấm gương điển hình. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đó là những con người bình thường nhưng dám làm những điều phi thường như anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Trần Can...  Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời bình, những đảng viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất giỏi, phong trào thiện nguyện đã góp phần quan trọng tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân. 

Suốt 94 năm qua, Đảng ta không ngừng lớn mạnh, ngày càng hoàn thiện và lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành quả đáng tự hào. Dù vậy, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi và xảo trá. Chiến tranh đã kết thúc mấy mươi năm rồi nhưng “trận chiến” trên mặt trận tư tưởng, lý luận chưa bao giờ ngừng nghỉ. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trở thành việc làm hàng ngày, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào và trở thành trách nhiệm toàn dân. Nghị quyết số 35-NQ/TW (ban hành ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng đã khẳng định muốn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng nhất thiết phải huy động toàn thể người Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, tự giác và sáng tạo. 

Để phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Trước hết cần làm cho mỗi người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, về sự đúng đắn của các đường lối, chủ trương và chính sách. Để dân tin, phải để dân thấy được lợi ích mà chính sách mang lại. Tuy nhiên, những lợi ích mà một chính sách mang lại thường cần một khoảng thời gian nhất định và quan trọng nhất là phải có người bắt đầu thực hiện – chính là cán bộ đảng viên. Đảng lãnh đạo đất nước, chăm lo cuộc sống người dân bằng cương lĩnh, chủ trương, chính sách. Người dân nhìn nhận, đánh giá sự lãnh đạo của Đảng, về chế độ thông quan lăn kính là “hành động” của những người cán bộ, đảng viên. Chính sách, chủ trương dù có đúng đắn, khoa học đến mấy mà thiếu người thực hiện thì không thể nào đến được với người dân. Ở một khía cạnh khác, có người thực hiện nhưng thực hiện kiểu quan liêu, hách dịch, trục lợi cá nhân lại càng nguy hiểm hơn. Nó không chỉ gây thất thoát ngân sách và nguồn lực đất nước mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân dành cho cán bộ đảng viên, với sự lãnh đạo của đảng và niềm tin và chế độ. Và đó cũng chính là cơ hội để các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc. 

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng”. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan của việc nêu gương, Ðảng ta đã ban hành nhiều quy định, chỉ thị về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu như Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08 về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng do Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ban hành; Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Với sự chỉ đạo của Đảng, quan tâm sâu sắc của chính quyền các cấp, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng đã có sự vào cuộc tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân dân. Nhiều tấm gương tiên tiến điển hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cá nhân, tổ chức về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng được xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đoàn viên Thanh niên Lixco luôn phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong những phong trào thiện nguyện. Trong ảnh là Lễ trao xe cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với nguồn kinh phí từ gây quỹ. Nguồn ảnh: Truyền thông nội bộ Lixco

Thường xuyên thực hành nêu gương để không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Đọc trên sách báo, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, cụm từ “đấu tranh” được nói đến rất nhiều khi bàn về công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Nhưng đấu tranh như thế nào, phương tiện ra sao thì không phải đảng viên nào cũng biết. Nếu không là “người lính” xông pha ngoài “chiến trường” thì làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Câu trả lời đó chính là “nêu gương”. Đó là gương mẫu đi đầu thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm Quy định về Những điều Đảng viên không được làm, giữ đúng lời đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên thực hành nêu gương thường xuyên không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch mà còn là loại “vắc xin” chống lại “bệnh” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên là quá trình biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo hướng tiêu cực, đi ngược lại với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” của người đảng viên gây nhiều hậu quả nặng nề, trực tiếp làm giảm sút niềm tin của nhân dân dành cho chế độ. Biểu hiện cụ thể là tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội; “tư duy nhiệm kỳ”, chủ nghĩa cá nhân; quan liêu, lạm quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kích động tư tưởng bất mãn, chia rẽ đoàn kết nội bộ; bôi nhọ, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó có nguyên nhân sâu xa là do bản thân người đảng viên không thường xuyên nêu gương, không thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng và tu dưỡng theo những chuẩn mực của người đảng viên nên thiếu bản lĩnh để từ chối những khoản “hoa hồng” bất chính hoặc dễ dàng hoang mang, dao động trước các thông tin xuyên tạc từ các thế lực thù địch, dần dần phủ nhận thành tựu cách mạng, phủ nhận sự lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, nhiều đại án về kinh tế với số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên quan đến sai phạm của nhiều cán bộ đảng viên cấp cao được phơi bày trước dư luận. Chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã có hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 52 nghìn đảng viên bị thi hành kỷ luật. Sự việc Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác vừa qua đã trở thành tâm điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch. Là một người đảng viên, một người yêu nước chân chính, trước khi phán xét sự việc cần dựa trên quan điểm toàn diện. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, 2 đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, 2 đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Rõ ràng, đây không phải là “thanh trừng” nội bộ như các thế lực thù địch xuyên tạc. Mặt khác, trong bất kỳ một tổ chức nào do con người điều hành thì không thể tránh khỏi sai lầm khuyết điểm. Điều quan trọng là nhận thức rõ khuyết điểm, sai lầm, không giấu giếm, dù đó là cán bộ đảng viên ở cấp cao và quyết tâm sửa chữa để tổ chức ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sinh thời, Bác từng viết: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Thực hành nêu gương là việc làm hàng ngày tại Bột giặt Lix

Là doanh nghiệp có 51% vốn sở hữu Nhà nước, trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng bộ và người lao động tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix luôn nhận được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối và  Đảng ủy Tập đoàn. Điều đó đóng vai trò quan trọng giúp Đảng bộ và người lao động tại Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao và được ghi nhận trong top doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao nhất Tập đoàn; công tác xây dựng Đảng ngày càng có nhiều bước tiến đáng kể.

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đảng viên đối với công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đồng thời thấm nhuần lời dạy của Bác về thực hiện nêu gương. Đảng bộ Công ty Cổ phần Bột giặt Lix luôn xem nêu gương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên từ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thông tin, tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công ty quán triệt các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai Quy định số 08 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và Trưởng các Phòng ban, Chi nhánh; Quy định số 11 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân/người lao động và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm… 

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội và bộ phận truyền thông nội bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn gắn với kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường tuyên truyền những thông tin chính thống, nêu gương người tốt, việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tiêu biểu như Chuyện mục Chuyện đời, chuyện nghề kể về sự tử tế, sự cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những anh chị công nhân viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy Công ty thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc đối chiếu với 90 biểu hiện cụ thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự xem xét bản thân có vi phạm biểu hiện nào không, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kiểm điểm của cá nhân, kiểm điểm trước chi bộ và trước tập thể lãnh đạo, quản lý.

Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới: Đảng ủy Công ty đã xác định nhiệm vụ cơ bản và cốt lõi nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, cụ thể bằng các việc làm như hằng tháng gửi tài liệu sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối cho các Chi bộ trực thuộc triển khai đến tất cả đảng viên; tuyên truyền các sự kiện lịch sử của Đảng nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức phù hợp; triển khai các văn bản của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn; cử cán bộ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị; cử cán bộ, đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị …

Sáng ngày 12/7/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Bột giặt Lix đã triệu tập đại biểu là các đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ quản lý thuộc các đơn vị, phòng ban, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và Công đoàn tham gia hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Báo cáo viên là Thạc sĩ  Lê Thị Sáu, Giảng viên Học viện chính trị khu vực II. Nguồn ảnh: Truyền thông nội bộ Lixco

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hành nêu gương thể hiện qua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn dịch Covid-19 đầy khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng, thậm chí phá sản, Bột giặt Lix phấn đấu đạt mức lợi nhuận 97,78% so với kế hoạch (năm 2021). Ngay khi nền kinh tế được phục hồi, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2022, lợi nhuận đạt 116,8%, năm 2023 đạt 109% so với kế hoạch. 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, việc thực hành nêu gương tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix luôn được chú trọng thực hiện hàng ngày. Đa số đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác phát triển Đảng và trong việc giữ gìn đạo đức lối sống. Những hành động nêu gương đó đã góp phần quan trọng tạo động lực và sự đoàn kết thống nhất để toàn thể người lao động cùng Đảng bộ Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả 2 năm vừa qua, Đảng bộ công ty đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao với mức thu nhập ngày càng tăng, bình quân một tháng tăng từ 13,36 triệu đồng (năm 2021) lên 15,36 triệu đồng (năm 2023). Các hoạt động văn thể mỹ, các hoạt động chăm lo sức khỏe phục vụ ngày càng tốt hơn cho người lao động. 

Thành quả của việc thực hành nêu gương hàng ngày tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix không chỉ thể hiện qua các con số đáng tự hào mà còn ở sự chuyển biến trong suy nghĩ và nhận thức của mỗi cán bộ công nhân viên tại Lix. Khi phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoặc văn thể mỹ, cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu. Đơn cử như phong trào sáng kiến, cải tiến. Mỗi đảng viên chủ động đăng ký 1 sáng kiến, cải tiến, góp phần đưa số lượng sáng kiến, cải tiến giai đoạn 2021-2023 lên 222 sáng kiến cải tiến về mọi mặt: công thức, nguyên liệu, bao bì, quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng năng suất, giảm lao động, quy trình làm việc, số hóa, điều kiện làm việc, môi trường làm việc, an toàn, v.v đem lại giá trị làm lợi gần 25 tỷ đồng. Trong sinh hoạt văn nghệ, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua lời ca, tiếng hát mỗi khi Công ty có những sự kiện quan trọng. Trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một trong những nội dung được đa số cán bộ đảng viên quan tâm chú ý. 

Hội nghị với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Công ty LIXCO do TS. Lê Thị Trúc Anh, Giảng viên chính, Học viện Cán bộ Tp. HCM báo cáo với nội dung thiết thực, dễ hiểu đã nhận được sự đánh giá cao của các đảng viên. Nguồn ảnh: Truyền thông nội bộ Lixco. 

Giải pháp tăng cường thực hành nêu gương tại doanh nghiệp, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Dù thực hành nêu gương là một trong những việc được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, các cấp cán bộ quản lý và đảng viên quan tâm thực hiện hàng ngày. Tuy nhiên, để thúc đẩy ý thức trách nhiệm nêu gương và chuyển hóa thành những hành động cụ thể là quá trình không hề dễ dàng, khó đo lường hiệu quả trong thời gian ngắn. Bởi quá trình đó đòi hỏi sự thấm thuần về lý luận và sự quyết tâm thực hiện. Chính vì thế, vẫn còn một số đảng viên chưa thật sự nêu cao tinh thần nêu gương trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Công ty. Nhất là trong bối cảnh Công ty đang phát triển mạnh về số lượng đảng viên kết nạp mới. Trong thời gian vừa qua, số lượng đảng viên mới được kết nạp gia tăng đáng kể. Trong khi suốt 10 năm giai đoạn trước, từ năm 2010 đến năm 2020, số lượng đảng viên của Công ty chỉ dao động ở con số 50.  Thì kể từ năm 2021, cùng với sự phát triển của Công ty về doanh thu và số lượng người lao động, số lượng đảng viên có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Chỉ trong vòng 4 năm, tăng từ 61 đảng viên (năm 2021) lên 124 đảng viên (tính đến tháng 4/2024). 

Thực tế đó khẳng định công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Công ty CP Bột giặt Lix luôn được quan tâm sâu sát. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên. Làm sao để mỗi đảng viên đều phải thấm thuần, nhận thức rõ trách nhiệm và ý nghĩa của việc nêu gương. Từ đó chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Điều đó không chỉ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng mà còn góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận của tập thể, tạo động lực để toàn thể người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện những giải pháp mang lại hiệu quả rõ nét, mỗi đảng viên cần chú trọng thực hiện thường xuyên những giải pháp như sau:

Một là, tăng cường học tập nâng cao bản lĩnh lý luận chính trị.

“Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng” (9), chỉ khi nhận thức (lý luận) đã thấm đẫm trong nhận thức thì mới chuyển hóa thành hành động và biến thành sức mạnh vật chất to lớn. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được bàn luận, nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ trong trường học, ở học phần đại cương, đến các lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, lớp đảng viên mới, trung cấp lý luận chính trị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, các bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng... Tuy nhiên, ngày hôm nay vẫn phải nhắc lại, tiếp tục nghiên cứu và học tập để xây dựng thế giới quan khoa học, tư duy lô gic và nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, biện chứng; không nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất của vấn đề.

Đối chiếu với các sự việc tham nhũng được báo chí đưa tin vừa qua. Người có tư duy khoa học biện chứng xác định rằng đó là hiện tượng, không phải bản chất của chế độ. Tuy nhiên, với những người có tư duy cực đoan, phiến diện sẽ dễ dàng nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, học tập nâng cao trình độ lý luận còn góp phần quan trọng giúp xây dựng bản lĩnh chính trị của một người đảng viên. Đó là gặp việc biết xử lý khôn khéo, không bốc đồng. Nói về điều này, Bác Hồ từng viết: “Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại” (10). Đồng thời, Bác cũng chỉ rõ chỉ có học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững được lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm tốt công tác mà Đảng giao phó cho mình.

Học tập nâng cao bản lĩnh chính trị phải là việc được thực hiện thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm nêu gương của người đảng viên. Không phải có bằng trung cấp lý luận chính trị nghĩa là đã có bản lĩnh chính trị. Thay vào đó, bản lĩnh chính trị là điều cần được tu dưỡng và rèn luyện hàng ngày. Mỗi đảng viên không chỉ học tập qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng mà còn tự học lẫn nhau, thông qua thực tiễn và từ những quần chúng ưu tú. Muốn vậy, trong mọi công tác, đảng viên cần nêu gương về lối sống, gần dân và trọng dân để học hỏi trí tuệ từ nhân dân. Thông qua quá trình học tập, công tác và nêu gương, không chỉ bản lĩnh chính trị được nâng cao mà còn dễ dàng thực hiện công tác dân vận, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình

Trong thực hành nêu gương, tự phê bình và phê bình là biện pháp hữu hiệu để mỗi đảng viên không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Tự phê bình theo nguyên tắc của Đảng ta là bản thân tự nhìn nhận lại chính mình, đối chiếu với các quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời điều chỉnh nhận thức và hành vi. Còn phê bình theo nguyên tắc của Đảng là góp ý mang tính xây dựng, nghĩa là chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm đi kèm với giải pháp khắc phục, để người được phê bình ngày càng hoàn thiện hơn. Góp ý chung chung, xuề xòa hay gay gắt, cực đoan hóa vấn đề không phải là nguyên tắc phê bình trong Đảng ta. Thực hiện sai tinh thần phê bình và tự phê bình sẽ tạo ra chủ nghĩa “bè phái”, cơ hội, quan liêu, làm giảm sức chiến đấu của Đảng.

Nêu gương trong tự phê bình và phê bình thể hiện ở thái độ trung thực, nhìn thẳng vào vấn đề và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Thực hiện tốt tinh thần nêu gương trong phê bình và tự phê bình cũng có nghĩa là thấy sai phải nói, thấy tiêu cực phải đấu tranh; thấy tốt phải biểu dương. Mỗi đảng viên thực hiện tốt sẽ xây dựng nên một tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Ba là, tích cực và chủ động xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trên “xa lộ thông tin” thời đại công nghệ số, các thông tin tiêu cực, thông tin chống phá chế độ xuất hiện tràn lan. Tâm lý đám đông và thuật toán ưu tiên hiển thị của một số nền tảng mạng xã hội khiến cho những thông tin có nội dung tiêu cực phát tán nhanh hơn. Trong khi đó, triệt tiêu hoàn toàn các thông tin này là điều không thể. Thay vào đó, cần lấy cái đẹp dẹp cái xấu với trọng tâm là nêu gương người tốt việc tốt. Nêu gương người tốt việc tốt không phải tự nhiên mà có mà thông qua công tác xây dựng, phát động phong trào với các kế hoạch hành động, tiêu chí cụ thể để mỗi người có định hướng phấn đấu. Trong đó, nêu gương thể hiện qua 3 khía cạnh: đối với mình, với người, với công việc và cần biểu hiện qua hành động nói đi đôi với làm. Song song đó là công tác khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu, quần chúng ưu tú thực hiện tốt việc nêu gương người tốt việc tốt. Xây dựng được tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến rồi cần phải chú ý nuôi dưỡng; tránh bệnh tự mãn, chủ quan, ngừng phấn đấu hoặc dựa vào truyền thống sẵn có rồi khuếch trương thành tích hoặc báo cáo chung chung.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng đâu chỉ ở những việc to tát như xây dựng chính sách pháp luật, điều tra khởi tố, cũng không phải chỉ ở những việc chung chung, thuộc về chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động với những khẩu hiệu như “tăng cường”, “tích tực”, “tiếp tục”... Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng còn là những việc cụ thể, có thể thực hiện hàng ngày như hành động nêu gương của người cán bộ đảng viên. Nhắc lại lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn, tuyên truyền”. Người dân chỉ tin vào người thật, việc thật, thể hiện qua hành động nêu gương của mỗi người cán bộ, đảng viên. Và niềm tin đó cần được vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày. Bởi trong bối cảnh thời sự nhiều biến động, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi và khó lường. Đấu tranh phản bác trước các luận điệu đó là việc quan trọng, nhất định phải làm. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị và góp phần trở thành một trong những “bằng chứng sống” thông qua hành động nêu gương để chứng minh cho sự đúng đắn, khoa học của nền tảng tư tưởng Đảng.